صورت‌های مالی صندوق

تاریخ تاریخ آپلود توضیحات دانلود
1397/10/25 1397/10/25 صورت های مالی منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/10/10 1397/10/10 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به 1397/09/30 دانلود
1397/09/10 1397/09/10 دانلود
1397/08/09 1397/08/09 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به 1397/07/30 دانلود
1397/07/30 1397/07/30 صورت های مالی منتهی به 1396/06/31 حسابرسی نشده دانلود
1397/07/18 1397/07/18 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به 1397/06/31 دانلود
1397/07/18 1397/07/18 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به 1397/05/31 دانلود
1397/05/10 1397/05/10 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به 1397/04/31 دانلود
1397/05/01 1397/05/01 صورت های مالی منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/04/10 1397/04/10 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به 1397/03/31 دانلود
1397/03/21 1397/03/21 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به 1397/02/31 دانلود
1397/03/21 1397/03/21 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به 1397/01/31 دانلود
1397/03/21 1397/03/21 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/03/21 1397/03/21 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به 1396/11/30 دانلود
1397/03/21 1397/03/21 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به 1396/10/30 دانلود
1397/03/21 1397/03/21 گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به 1396/09/30 دانلود
1397/02/24 1397/02/24 صورت مالی حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29 دانلود
1397/02/10 1397/02/10 صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به 1396/12/29 دانلود
1396/10/25 1396/10/25 صورت مالی منتهی به 1396/09/30 دانلود
1396/09/08 1396/09/08 صورت های مالی منتهی به 1396/06/31 دانلود
1396/09/08 1396/09/08 صورت های مالی منتهی به 1395/09/31 دانلود
1396/09/08 1396/09/08 صورت های مالی منتهی به 1395/06/31 دانلود
1396/09/07 1396/09/07 صورت های مالی منتهی به 1395/03/31 دانلود
1396/06/04 1396/06/04 صورت های مالی منتهی به 1396/03/31 دانلود
1396/03/07 1396/03/07 صورت های مالی منتهی به 1395/12/30 دانلود
1395/03/25 1395/03/25 صورت های مالی منتهی به 1394/12/29 دانلود