دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع به تاریخ 94/11/20
منبع -
مقدمه بر اساس ماده 23 اساسنامه بدلیل کاهش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه¬گذاران به حداقل از تعداد تعیین شده در امید نامه در پی ابطال واحدهای سرمایه¬گذاری، مدیر صندوق درخواست تشکیل مجمع را بمنظور تصمیم-گیری جهت ادامه فعالیت صندوق را نمود که دارندگان 100 درصد واحدهای ممتاز تصویب نمودند که صندوق با تع...
مشاهده پیوست
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق