دسته بندی مجامع
عنوان خبر برگزاری مجمع به تاریخ 94/11/20
منبع -
مقدمه بر اساس ماده 23 اساسنامه بدلیل کاهش تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه¬گذاران به حداقل از تعداد تعیین شده در امید نامه در پی ابطال واحدهای سرمایه¬گذاری، مدیر صندوق درخواست تشکیل مجمع را بمنظور تصمیم-گیری جهت ادامه فعالیت صندوق را نمود که دارندگان 100 درصد واحدهای ممتاز تصویب نمودند که صندوق با تع...
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست