رديف نام تعداد
1 شهاب پورحسین ذکریایی 40
2 ابتکار پویای ایرانیان 40
3 کارگزاری مبین سرمایه 1920