صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ ثبت مجمع تمدید مجوز فعالیت تا تاریخ ۹۹/۰۵/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
۲ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۷/۲۹- تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
۳ صورتجلسه مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۲۳- تغییرات امیدنامه دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
۵ آگهی دعوت به مجمع جهت تمدید فعالیت صندوق دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
۶ لیست اسامی حاضر در مجمع ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۷ صورتجلسه مجمع عمومی تیرماه ۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۶
۸ آگهی دعوت به مجمع دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
۹ لیست اسامی حاضر در مجمع ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
۱۰ آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۱۱ مجمع تمدید مجوز فعالیت به تاریخ ۹۷/۰۹/۱۸ دریافت خبر ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
۱۲ مجمع عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۱
۱۳ مجمع حذف ضامن نقد شوندگی دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
۱۴ برگزاری مجمع به تاریخ ۹۴/۱۱/۲۰ دریافت خبر ۱۳۹۵/۰۱/۲۳