صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ صورت های مالی ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ صورت های مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ حسابرسی شده دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به۱۳۹۷/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۱۰ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۹ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ گزارش افشای صورت وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق مشترک مبین سرمایه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ صورت مالی حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ صورت مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ دانلود
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ دانلود