صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۰.۵۷۷ %۰.۸۵۹
هفته گذشته ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۵.۶۶۴ %۶.۶۳۳
ماه گذشته ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۱۹.۵۸ %۱۶.۳۰۶
۳ ماه اخیر ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۵۰.۴۸۶ %۵۶.۴۹۲
۶ ماه ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۷۴.۸۹۱ %۷۹.۱۶۷
یک سال اخیر ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۱۸۴.۲۰۶ %۲۰۵.۳۴۶
تا زمان انتشار ۱۳۹۴/۰۸/۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ %۸۰۱.۷۱۳ %۶۵۶.۳۱۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تأسیس %۳۳۱۴۴ %۱۳۴۰۲
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تأسیس (۹۸.۷۸)% (۹۸.۶۲)%