ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/10/26 27,437 93.29 % 0 0 % 804 2.73 % 1,170 3.98 % 14,351 48.79 %
2 1396/10/25 27,358 93.03 % 0 0 % 879 2.99 % 1,171 3.98 % 14,292 48.6 %
3 1396/10/24 26,704 92.87 % 0 0 % 828 2.88 % 1,222 4.25 % 13,555 47.14 %
4 1396/10/23 25,444 92.54 % 0 0 % 828 3.01 % 1,222 4.45 % 13,616 49.52 %
5 1396/10/22 25,217 89.97 % 0 0 % 1,600 5.71 % 1,209 4.32 % 13,469 48.06 %
6 1396/10/21 25,217 89.97 % 0 0 % 1,600 5.71 % 1,209 4.32 % 13,469 48.06 %
7 1396/10/20 25,217 89.97 % 0 0 % 1,600 5.71 % 1,209 4.31 % 13,469 48.06 %
8 1396/10/19 25,115 89.94 % 0 0 % 1,600 5.73 % 1,209 4.33 % 13,406 48.01 %
9 1396/10/18 25,195 93.14 % 0 0 % 621 2.3 % 1,233 4.56 % 13,520 49.98 %
10 1396/10/17 25,342 93.18 % 0 0 % 471 1.73 % 1,382 5.08 % 13,563 49.87 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق