ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/12/27 20,976 78.99 % 4,237 15.96 % 343 1.29 % 997 3.76 % 11,138 41.95 %
2 1396/12/26 20,938 78.88 % 4,191 15.79 % 415 1.57 % 998 3.76 % 11,121 41.9 %
3 1396/12/25 21,003 72.55 % 4,182 14.45 % 2,764 9.55 % 998 3.45 % 11,122 38.42 %
4 1396/12/24 21,003 72.56 % 4,180 14.44 % 2,764 9.55 % 997 3.45 % 11,122 38.43 %
5 1396/12/23 21,003 72.57 % 4,177 14.44 % 2,764 9.55 % 997 3.44 % 11,122 38.43 %
6 1396/12/22 22,086 73.33 % 4,177 13.87 % 2,856 9.48 % 997 3.31 % 11,151 37.03 %
7 1396/12/21 21,570 72.84 % 4,176 14.1 % 2,869 9.69 % 996 3.37 % 11,088 37.44 %
8 1396/12/20 22,189 84.72 % 0 0 % 2,869 10.95 % 1,134 4.33 % 11,702 44.68 %
9 1396/12/19 22,322 84.8 % 0 0 % 2,869 10.9 % 1,133 4.3 % 11,787 44.78 %
10 1396/12/18 22,746 85.48 % 0 0 % 2,869 10.78 % 993 3.73 % 12,182 45.78 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق
logo-samandehi