ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1397/04/26 23,116 64.44 % 9,706 27.06 % 0 0 % 305 0.85 % 2,741 7.64 % 11,936 33.28 %
2 1397/04/25 23,196 64.71 % 9,718 27.11 % 0 0 % 305 0.85 % 2,625 7.33 % 11,986 33.44 %
3 1397/04/24 22,864 64.53 % 9,681 27.32 % 0 0 % 305 0.86 % 2,580 7.28 % 12,052 34.02 %
4 1397/04/23 23,012 66.08 % 8,768 25.18 % 0 0 % 461 1.33 % 2,580 7.41 % 12,223 35.1 %
5 1397/04/22 24,490 67.74 % 8,766 24.25 % 0 0 % 316 0.88 % 2,581 7.14 % 12,434 34.39 %
6 1397/04/21 24,490 67.75 % 8,761 24.24 % 0 0 % 316 0.88 % 2,581 7.14 % 12,434 34.4 %
7 1397/04/20 24,490 67.76 % 8,756 24.23 % 0 0 % 316 0.88 % 2,581 7.14 % 12,434 34.4 %
8 1397/04/19 25,397 71.47 % 7,245 20.39 % 0 0 % 316 0.89 % 2,574 7.25 % 12,593 35.44 %
9 1397/04/18 25,796 71.87 % 7,250 20.2 % 0 0 % 316 0.88 % 2,531 7.05 % 12,631 35.19 %
10 1397/04/17 25,796 71.87 % 7,246 20.19 % 0 0 % 316 0.88 % 2,531 7.06 % 12,631 35.19 %