صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۳۲۷,۹۴۰ ۹۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴,۰۷۰ ۹.۳۷ % ۱,۷۲۴ ۰.۴۷ % ۱۱۳,۷۲۱ ۳۱.۲۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳۱۹,۵۸۰ ۹۰.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۷۷۸ ۹.۲۶ % ۱,۷۱۶ ۰.۴۸ % ۱۱۱,۲۰۲ ۳۱.۴۱ %
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۳۰۵,۸۴۸ ۸۹.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۴۷ ۹.۶ % ۱,۷۰۸ ۰.۵ % ۱۰۸,۷۷۱ ۳۱.۹۷ %
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۳۰۵,۸۴۸ ۸۹.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۴۷ ۹.۶ % ۱,۷۰۱ ۰.۵ % ۱۰۸,۷۷۱ ۳۱.۹۷ %
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳۰۵,۸۴۸ ۸۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۶۴۷ ۹.۶ % ۱,۶۹۳ ۰.۵ % ۱۰۸,۷۷۱ ۳۱.۹۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۲۹۷,۳۰۸ ۸۹.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۵۲۲ ۹.۸۱ % ۱,۶۸۵ ۰.۵۱ % ۱۰۵,۸۴۴ ۳۱.۹۳ %
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۲۹۸,۰۳۵ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۵۰۳ ۹.۷۸ % ۱,۶۷۷ ۰.۵ % ۱۰۶,۷۶۱ ۳۲.۱۴ %
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۲۹۸,۰۳۵ ۸۹.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۵۰۳ ۹.۷۸ % ۱,۶۶۹ ۰.۵ % ۱۰۶,۷۶۱ ۳۲.۱۴ %
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۲۹۸,۰۳۵ ۸۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۵۰۳ ۹.۷۸ % ۱,۶۶۱ ۰.۵ % ۱۰۶,۷۶۱ ۳۲.۱۴ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۲۹۸,۰۳۵ ۸۹.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۵۰۳ ۹.۷۸ % ۱,۶۵۳ ۰.۵ % ۱۰۶,۷۶۱ ۳۲.۱۴ %