صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۱۵۷,۹۳۶ ۷۷.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۲۸۳ ۱۱.۹۴ % ۲۱,۱۷۱ ۱۷.۳۸ % ۶۵,۹۶۵ ۳۲.۴۳ %
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱۵۵,۰۱۹ ۷۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴,۵۵۲ ۱۲.۲۳ % ۲۱,۱۱۶ ۱۷.۵۶ % ۶۵,۱۴۱ ۳۲.۴۶ %
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۵۳,۷۳۴ ۷۵.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۱۸۵ ۱۴.۳۳ % ۲۰,۸۰۷ ۱۷.۱۵ % ۶۴,۱۰۹ ۳۱.۴۷ %
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۱۶۵,۶۵۰ ۷۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۱۸ ۱۴.۴۵ % ۱۳,۷۸۲ ۱۳.۳۱ % ۶۹,۵۶۹ ۳۳.۱۷ %
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۱۶۵,۶۵۰ ۷۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۱۸ ۱۴.۴۵ % ۱۳,۷۷۵ ۱۳.۳ % ۶۹,۵۶۹ ۳۳.۱۷ %
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۱۶۵,۶۵۰ ۷۸.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰,۳۱۸ ۱۴.۴۶ % ۱۳,۷۶۷ ۱۳.۳ % ۶۹,۵۶۹ ۳۳.۱۷ %
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۱۶۵,۶۵۰ ۷۹.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۹,۶۵۸ ۱۴.۱۹ % ۱۳,۷۵۹ ۱۳.۳۴ % ۶۹,۵۶۹ ۳۳.۲۸ %
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۶۴,۵۰۲ ۷۹.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۳۵۸ ۴.۰۲ % ۳۵,۰۵۲ ۲۳.۶۶ % ۶۹,۳۴۲ ۳۳.۳۵ %
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۱۷۰,۲۷۱ ۷۹.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸,۳۵۸ ۳.۹۲ % ۳۴,۴۸۷ ۲۲.۸۱ % ۷۳,۰۴۹ ۳۴.۲۸ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۷۹,۰۵۶ ۸۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۵۲۶ ۴.۴۱ % ۲۷,۶۰۹ ۱۹.۳۱ % ۸۱,۳۰۰ ۳۷.۶۱ %