صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۰,۶۴۱ ۸۴.۶۹ ۱۶۵,۱۴۰ ۸۴.۷۷ ۱۵۲,۹۰۰ ۷۸.۴ ۱۵۱,۰۶۴ ۸۰.۶۱
اوراق ۲,۹۸۲ ۴.۹۹ ۲,۲۵۲ ۱.۱۶ ۶,۶۱۲ ۳.۳۹ ۱۸,۶۸۳ ۹.۹۷
وجه نقد ۲,۶۵۲ ۴.۴۴ ۱۳,۰۲۳ ۶.۶۸ ۲۱,۶۸۳ ۱۱.۱۲ ۷,۰۴۱ ۳.۷۶
سایر دارایی ها ۵,۴۶۷ ۹.۱۴ ۲۸,۳۴۶ ۱۴.۵۵ ۲۷,۳۴۹ ۱۴.۰۲ ۲۱,۸۶۹ ۱۱.۶۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۱,۰۰۰ ۵۱.۸۴ ۷۳,۴۹۹ ۳۷.۷۳ ۶۲,۷۲۱ ۳۲.۱۶ ۵۸,۳۶۹ ۳۱.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد