ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 30,214 80.21 91,483 83.26 105,594 90.52 127,260 92.08
اوراق 3,416 9.07 8,301 7.55 4,985 4.27 0 0
وجه نقد 1,958 5.19 3,850 3.5 2,572 2.2 7,105 5.14
سایر دارایی ها 2,553 6.77 8,811 8.02 6,137 5.26 7,569 5.47
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 22,943 60.91 163,034 148.39 48,273 41.38 55,724 40.32
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد