ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 18,320 73.99 21,422 84.32 21,538 80.02 23,085 83.6
اوراق 2,830 11.43 1,399 5.5 2,527 9.38 2,539 9.19
وجه نقد 2,160 8.72 455 1.79 656 2.44 265 0.96
سایر دارایی ها 1,444 5.83 2,127 8.37 2,192 8.14 1,722 6.23
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,746 35.32 11,512 45.31 12,123 45.04 13,422 48.61
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق