ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 19,736 75.82 27,419 77.1 35,478 81.25 48,175 92.74
اوراق 2,921 11.22 4,748 13.35 3,476 7.96 0 0
وجه نقد 1,820 6.99 794 2.23 1,392 3.18 508 0.97
سایر دارایی ها 1,602 6.15 3,198 8.99 5,069 11.61 6,521 12.55
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 9,348 35.91 9,777 27.49 6,167 14.12 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد