ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 18,840 75.41 23,935 87.25 24,319 91.53 23,964 93.77
اوراق 2,653 10.62 1,135 4.13 0 0 0 0
وجه نقد 2,042 8.17 697 2.54 789 2.97 581 2.27
سایر دارایی ها 1,444 5.78 1,663 6.06 1,461 5.49 1,008 3.94
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 9,130 36.54 13,167 48 12,876 48.46 12,637 49.45
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق