ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 22,024 78.03 51,973 90.19 66,063 91.76 66,014 79.94
اوراق 2,791 9.89 1,354 2.35 1,438 1.99 4,083 4.94
وجه نقد 1,781 6.31 1,265 2.19 1,678 2.33 6,261 7.58
سایر دارایی ها 1,830 6.48 5,435 9.43 5,121 7.11 8,235 9.97
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,799 31.17 1,705 2.96 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد