ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 25,340 79.38 77,582 87.68 79,627 86.39 74,154 86.56
اوراق 3,029 9.49 5,354 6.05 8,085 8.77 8,250 9.63
وجه نقد 1,805 5.65 2,066 2.33 2,000 2.17 665 0.77
سایر دارایی ها 2,053 6.43 5,658 6.39 4,692 5.09 4,995 5.83
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,318 26.06 0 0 0 0 0 0
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد