ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 18,974 75.6 20,088 76.89 17,606 69.06 18,654 69.95
اوراق 2,767 11.02 3,871 14.81 5,775 22.65 6,289 23.58
وجه نقد 1,910 7.61 726 2.77 335 1.31 287 1.07
سایر دارایی ها 1,442 5.74 1,438 5.5 1,775 6.96 1,436 5.38
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 9,309 37.09 10,873 41.62 9,885 38.77 9,669 36.25
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق