صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۶۴,۷۸۵ ۸۴.۵۶ ۲۴۸,۴۸۳ ۸۴.۹۴ ۳۰۲,۲۹۷ ۸۶.۷۶ ۳۲۷,۹۴۰ ۹۰.۱۶
اوراق ۳,۲۳۸ ۴.۲۳ ۴,۲۵۲ ۱.۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰
وجه نقد ۴,۸۰۵ ۶.۲۷ ۳۳,۶۶۲ ۱۱.۵۱ ۴۲,۸۵۰ ۱۲.۳ ۳۴,۰۷۰ ۹.۳۷
سایر دارایی ها ۳,۷۸۹ ۴.۹۵ ۶,۱۳۹ ۲.۱ ۳,۲۹۵ ۰.۹۵ ۱,۷۲۴ ۰.۴۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۵,۲۷۰ ۴۶.۰۳ ۹۲,۷۲۱ ۳۱.۷ ۱۱۲,۲۹۳ ۳۲.۲۳ ۱۱۳,۷۲۱ ۳۱.۲۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد