صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۵۸,۷۲۰ ۸۴.۳۲ ۱۹۰,۴۳۱ ۸۲.۷۳ ۲۲۷,۴۳۲ ۸۴.۱۳ ۲۶۰,۰۱۹ ۸۶.۸۸
اوراق ۳,۳۰۹ ۴.۷۵ ۸,۷۶۸ ۳.۸۱ ۱۰,۴۰۴ ۳.۸۵ ۱۰,۵۱۲ ۳.۵۱
وجه نقد ۳,۸۱۷ ۵.۴۸ ۲۲,۶۹۳ ۹.۸۶ ۲۶,۳۰۱ ۹.۷۳ ۲۴,۱۴۶ ۸.۰۷
سایر دارایی ها ۳,۷۹۳ ۵.۴۵ ۸,۲۸۰ ۳.۶ ۶,۱۸۶ ۲.۲۹ ۴,۵۹۵ ۱.۵۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۳۳,۲۴۹ ۴۷.۷۴ ۶۹,۹۰۹ ۳۰.۳۷ ۸۴,۷۰۸ ۳۱.۳۴ ۱۰۴,۰۶۵ ۳۴.۷۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد