صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اهداف صندوق

 

 

 

 

اهداف و الزامات هاي سرمايه گذاري

 هدف از تشکيل صندوق، جمع‌آوري سرمايه از سرمايه‌گذاران و تشکيل سبدي از دارايي‌ها و مديريت اين سبد است؛ با توجه به پذيرش ريسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بيشترين بازدهي ممکن نصيب سرمايه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمايه در صندوق، مزيت‌هاي متعددي نسبت به سرمايه‌گذاري انفرادي سرمايه‌گذاران دارد: اولاً هزينه بکارگيري نيروهاي متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينه اوراق بهادار بين همه سرمايه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار کاهش مي‌يابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمايه‌گذاران، كليه حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزينه هر سرمايه‌گذ‌ار براي انجام سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد. ثالثا،ً امکان سرمايه‌گذاري مناسب و متنوع‌تر دارايي‌ها فراهم شده و در نتيجه ريسک سرمايه‌گذ‌اري کاهش مي‌يابد.

الزامات سرمايه گذاري صندوق

نصاب دارايي ها در صندوق هاي سرمايه گذاري سرمایه گذاری مشترک در سهام

در اندازه کوچک

صندوق سرمایه گذاری سهام بزرگ کاردان:اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاري در سهام و با پرداخت سود است و اکثر وجوه خود را صرف خرید اوراق بهادار موضوع بندهای 2-2-1 و 2-2-2 می‌کند. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارايي هاي صندوق
۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران* حداقل 70% از دارایی‌های صندوق
۲- سهام و حق‌تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر**  
۲-۱ پذیرفته شده در بورس تهران حداكثر 10% از دارایی های صندوق
۲-۲- پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران حداكثر 5% از دارايي هاي صندوق
۳- سهام و حق‌تقدم سهام طبقه بندي شده در يك صنعت حداكثر 30 % از كل دارايي هاي صندوق
۴- سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران حداکثر 20% از دارایی‌های صندوق
5-سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداكثر 5% از كل سهام و حق تقدم منتشره ناشر
*رعایت نصاب بند 1 جدول بالا در 60 روز آغاز فعالیت صندوق و همچنین در دورۀ تصفیه صندوق الزامی نیست.  
**فقط يك سهم منتشره از سوي يك ناشر مي‌تواند بدون رعايت نصاب بند 2 جدول فوق تا 15% از كل دارايي صندوق را تشكيل دهد.