صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۲/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷,۵۰۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۲,۴۹۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۶۹,۰۰۰,۵۰۳,۱۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۶۴۸,۷۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۵۰۵,۵۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۵۰۵,۵۸۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۲/۲۵
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۲۰,۶۴۸,۷۱۷ ۲۰,۵۰۵,۵۸۶ ۲۰,۵۰۵,۵۸۶ ۰ ۰ ۱۸۱,۴۹۵ ۰ ۱۴۳,۹۹۳ ۳۷,۵۰۲ ۷۶۹,۰۰۰,۵۰۳,۱۷۸
  ۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۲۰,۳۶۶,۱۳۴ ۲۰,۲۲۸,۵۰۲ ۲۰,۲۲۸,۵۰۲ ۰ ۰ ۱۸۱,۴۹۵ ۰ ۱۴۳,۹۹۳ ۳۷,۵۰۲ ۷۵۸,۶۰۹,۲۸۶,۰۹۳
  ۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۲۰,۳۶۷,۲۹۳ ۲۰,۲۲۹,۶۶۱ ۲۰,۲۲۹,۶۶۱ ۰ ۰ ۱۸۱,۴۹۵ ۱۷ ۱۴۳,۹۹۳ ۳۷,۵۰۲ ۷۵۸,۶۵۲,۷۵۷,۴۲۸
  ۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۰,۳۶۸,۴۳۶ ۲۰,۲۳۰,۸۶۶ ۲۰,۲۳۰,۸۶۶ ۰ ۶ ۱۸۱,۴۹۵ ۲۵ ۱۴۳,۹۷۶ ۳۷,۵۱۹ ۷۵۹,۰۴۱,۸۷۴,۱۲۳
  ۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۲۰,۲۹۱,۶۲۶ ۲۰,۱۵۵,۶۵۳ ۲۰,۱۵۵,۶۵۳ ۰ ۰ ۱۸۱,۴۸۹ ۱۳۸ ۱۴۳,۹۵۱ ۳۷,۵۳۸ ۷۵۶,۶۰۲,۸۹۹,۴۱۹
  ۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ ۱۹,۷۹۹,۲۸۴ ۱۹,۶۶۸,۵۵۳ ۱۹,۶۶۸,۵۵۳ ۰ ۰ ۱۸۱,۴۸۹ ۹۷ ۱۴۳,۸۱۳ ۳۷,۶۷۶ ۷۴۱,۰۳۲,۴۰۹,۵۹۴
  ۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۹,۷۶۸,۹۵۴ ۱۹,۶۳۸,۶۸۴ ۱۹,۶۳۸,۶۸۴ ۰ ۶ ۱۸۱,۴۸۹ ۱۵ ۱۴۳,۷۱۶ ۳۷,۷۷۳ ۷۴۱,۸۱۱,۹۹۳,۸۶۴
  ۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ ۲۰,۰۷۱,۵۴۲ ۱۹,۹۳۹,۰۶۵ ۱۹,۹۳۹,۰۶۵ ۰ ۰ ۱۸۱,۴۸۳ ۰ ۱۴۳,۷۰۱ ۳۷,۷۸۲ ۷۵۳,۳۳۷,۷۴۵,۵۰۱
  ۹ ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ ۲۰,۲۴۴,۶۹۴ ۲۰,۱۰۸,۹۵۱ ۲۰,۱۰۸,۹۵۱ ۰ ۰ ۱۸۱,۴۸۳ ۰ ۱۴۳,۷۰۱ ۳۷,۷۸۲ ۷۵۹,۷۵۶,۳۷۷,۳۷۷
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ ۲۰,۲۴۵,۸۹۴ ۲۰,۱۱۰,۱۵۱ ۲۰,۱۱۰,۱۵۱ ۰ ۳ ۱۸۱,۴۸۳ ۱۰۰ ۱۴۳,۷۰۱ ۳۷,۷۸۲ ۷۵۹,۸۰۱,۷۰۸,۲۸۷
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۲۰,۲۷۸,۸۱۲ ۲۰,۱۴۲,۱۸۱ ۲۰,۱۴۲,۱۸۱ ۰ ۰ ۱۸۱,۴۸۰ ۰ ۱۴۳,۶۰۱ ۳۷,۸۷۹ ۷۶۲,۹۶۵,۶۷۲,۷۸۳
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ ۲۰,۳۰۷,۷۰۴ ۲۰,۱۷۶,۸۴۲ ۲۰,۱۷۶,۸۴۲ ۰ ۹ ۱۸۱,۴۸۰ ۵ ۱۴۳,۶۰۱ ۳۷,۸۷۹ ۷۶۴,۲۷۸,۵۹۵,۷۵۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۲۰,۳۰۸,۸۰۶ ۲۰,۱۷۷,۹۳۱ ۲۰,۱۷۷,۹۳۱ ۰ ۲۰ ۱۸۱,۴۷۱ ۲۲۶ ۱۴۳,۵۹۶ ۳۷,۸۷۵ ۷۶۴,۲۳۹,۱۲۶,۷۵۰
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۲۰,۵۳۷,۶۵۸ ۲۰,۴۰۶,۷۷۰ ۲۰,۴۰۶,۷۷۰ ۰ ۰ ۱۸۱,۴۵۱ ۱ ۱۴۳,۳۷۰ ۳۸,۰۸۱ ۷۷۷,۱۱۰,۲۲۰,۴۱۷
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۲۰,۸۸۳,۲۲۰ ۲۰,۷۳۸,۵۸۲ ۲۰,۷۳۸,۵۸۲ ۰ ۰ ۱۸۱,۴۵۱ ۰ ۱۴۳,۳۶۹ ۳۸,۰۸۲ ۷۸۹,۷۶۶,۶۸۲,۹۱۶
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ ۲۱,۱۶۵,۹۳۰ ۲۱,۰۱۸,۷۶۲ ۲۱,۰۱۸,۷۶۲ ۰ ۰ ۱۸۱,۴۵۱ ۰ ۱۴۳,۳۶۹ ۳۸,۰۸۲ ۸۰۰,۴۳۶,۴۹۱,۳۴۸
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ ۲۱,۱۶۷,۲۱۱ ۲۱,۰۲۰,۰۴۲ ۲۱,۰۲۰,۰۴۲ ۰ ۳۵ ۱۸۱,۴۵۱ ۴۰ ۱۴۳,۳۶۹ ۳۸,۰۸۲ ۸۰۰,۴۸۵,۲۵۸,۲۷۷
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۲۱,۱۶۸,۳۳۷ ۲۱,۰۲۱,۱۸۸ ۲۱,۰۲۱,۱۸۸ ۰ ۰ ۱۸۱,۴۱۶ ۱۴ ۱۴۳,۳۲۹ ۳۸,۰۸۷ ۸۰۰,۶۳۳,۹۸۵,۷۵۳
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۲۱,۱۵۵,۱۷۱ ۲۱,۰۰۹,۵۰۷ ۲۱,۰۰۹,۵۰۷ ۰ ۲ ۱۸۱,۴۱۶ ۴۹ ۱۴۳,۳۱۵ ۳۸,۱۰۱ ۸۰۰,۴۸۳,۲۰۷,۹۲۵
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۲۰,۸۸۹,۲۸۲ ۲۰,۷۴۶,۳۱۳ ۲۰,۷۴۶,۳۱۳ ۰ ۰ ۱۸۱,۴۱۴ ۷۸ ۱۴۳,۲۶۶ ۳۸,۱۴۸ ۷۹۱,۴۳۰,۳۵۰,۲۳۲
  مشاهده همه