اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,005
تعداد واحدهای باقی مانده: 187,995
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 22,835,900,158
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,931,172
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,902,199
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,902,199
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : حسین مرادی
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/11/29 1,931,172 1,902,199 0 0 42,716 0 30,711 12,005 22,835,900,158
  2 1396/11/28 1,937,443 1,908,385 0 0 42,716 0 30,711 12,005 22,910,159,145
  3 1396/11/27 1,943,507 1,914,366 0 0 42,716 0 30,711 12,005 22,981,964,741
  4 1396/11/26 1,943,778 1,914,636 0 0 42,716 0 30,711 12,005 22,985,208,732
  5 1396/11/25 1,944,048 1,914,907 0 0 42,716 133 30,711 12,005 22,988,453,079
  6 1396/11/24 1,933,207 1,904,463 0 1,561 42,716 0 30,578 12,138 23,116,372,613
  7 1396/11/23 1,921,673 1,888,881 0 0 41,155 0 30,578 10,577 19,978,696,420
  8 1396/11/22 1,921,133 1,888,030 0 20 41,155 0 30,578 10,577 19,969,695,682
  9 1396/11/21 1,921,440 1,888,275 0 0 41,135 0 30,578 10,557 19,934,516,498
  10 1396/11/20 1,939,057 1,905,643 1 0 41,135 0 30,578 10,557 20,117,878,428
  11 1396/11/19 1,939,366 1,905,953 0 0 41,135 10 30,578 10,557 20,121,148,143
  12 1396/11/18 1,939,645 1,906,263 0 0 41,135 10 30,568 10,567 20,143,482,637
  13 1396/11/17 1,907,090 1,874,209 0 0 41,135 0 30,558 10,577 19,823,512,870
  14 1396/11/16 1,902,713 1,869,899 0 0 41,135 0 30,558 10,577 19,777,920,919
  15 1396/11/15 1,891,595 1,858,713 0 0 41,135 0 30,558 10,577 19,659,604,348
  16 1396/11/14 1,893,635 1,860,722 0 0 41,135 0 30,558 10,577 19,680,856,486
  17 1396/11/13 1,909,248 1,875,816 0 0 41,135 0 30,558 10,577 19,840,506,701
  18 1396/11/12 1,909,562 1,876,130 0 0 41,135 0 30,558 10,577 19,843,824,363
  19 1396/11/11 1,909,875 1,876,443 0 0 41,135 0 30,558 10,577 19,847,142,301
  20 1396/11/10 1,922,981 1,889,365 0 0 41,135 2,806 30,558 10,577 19,983,817,285
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق