اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/10/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,399
تعداد واحدهای باقی مانده: 169,601
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 105,459,782,850
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,503,189
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,469,186
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,469,186
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محمود حاتمی ,محمدرضا قاسمی ,حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/10/29 3,503,189 3,469,186 0 0 66,900 0 36,501 30,399 105,459,782,850
  2 1397/10/28 3,501,817 3,467,633 0 0 66,900 0 36,501 30,399 105,412,590,465
  3 1397/10/27 3,501,854 3,467,670 0 0 66,900 0 36,501 30,399 105,413,704,139
  4 1397/10/26 3,501,891 3,467,707 0 0 66,900 0 36,501 30,399 105,414,824,514
  5 1397/10/25 3,488,058 3,454,290 0 12 66,900 0 36,501 30,399 105,006,962,834
  6 1397/10/24 3,449,191 3,415,824 0 10 66,888 0 36,501 30,387 103,796,645,918
  7 1397/10/23 3,435,467 3,402,932 0 0 66,878 0 36,501 30,377 103,370,856,828
  8 1397/10/22 3,461,004 3,429,353 0 0 66,878 0 36,501 30,377 104,173,454,744
  9 1397/10/21 3,476,063 3,445,346 0 0 66,878 0 36,501 30,377 104,659,261,915
  10 1397/10/20 3,476,084 3,445,366 0 0 66,878 0 36,501 30,377 104,659,886,108
  11 1397/10/19 3,476,104 3,445,387 0 0 66,878 0 36,501 30,377 104,660,516,975
  12 1397/10/18 3,472,430 3,441,674 0 0 66,878 0 36,501 30,377 104,547,733,284
  13 1397/10/17 3,403,018 3,372,993 0 0 66,878 0 36,501 30,377 102,461,400,650
  14 1397/10/16 3,371,202 3,341,509 0 0 66,878 0 36,501 30,377 101,505,027,486
  15 1397/10/15 3,336,559 3,307,703 0 0 66,878 0 36,501 30,377 100,478,081,524
  16 1397/10/14 3,353,459 3,324,874 0 0 66,878 0 36,501 30,377 100,999,706,175
  17 1397/10/13 3,353,483 3,324,898 0 29 66,878 0 36,501 30,377 101,000,433,030
  18 1397/10/12 3,353,509 3,324,897 0 0 66,849 0 36,501 30,348 100,903,976,311
  19 1397/10/11 3,381,945 3,352,205 0 0 66,849 286 36,501 30,348 101,732,723,369
  20 1397/10/10 3,388,280 3,360,084 0 0 66,849 0 36,215 30,634 102,932,817,536