صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۷۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۹,۲۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۸۸,۷۴۸,۳۴۸,۸۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۵۰۰,۱۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۳۷۷,۰۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۳۷۷,۰۷۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ ۹,۵۰۰,۱۶۹ ۹,۳۷۷,۰۷۸ ۰ ۰ ۸۳,۶۶۲ ۵ ۵۲,۸۶۹ ۳۰,۷۹۳ ۲۸۸,۷۴۸,۳۴۸,۸۳۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۹,۴۴۲,۹۳۹ ۹,۳۲۳,۲۷۲ ۰ ۵ ۸۳,۶۶۲ ۲۰ ۵۲,۸۶۴ ۳۰,۷۹۸ ۲۸۷,۱۳۸,۱۳۴,۷۹۳
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ۹,۲۴۳,۶۰۲ ۹,۱۲۶,۸۴۹ ۰ ۰ ۸۳,۶۵۷ ۰ ۵۲,۸۴۴ ۳۰,۸۱۳ ۲۸۱,۲۲۵,۶۱۲,۱۵۱
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ ۹,۲۲۵,۲۶۸ ۹,۱۰۹,۶۸۵ ۰ ۰ ۸۳,۶۵۷ ۰ ۵۲,۸۴۴ ۳۰,۸۱۳ ۲۸۰,۶۹۶,۷۲۱,۳۳۹
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ ۹,۲۲۵,۴۶۰ ۹,۱۰۹,۸۷۷ ۰ ۷۰ ۸۳,۶۵۷ ۴۰ ۵۲,۸۴۴ ۳۰,۸۱۳ ۲۸۰,۷۰۲,۶۴۲,۹۰۳
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۹,۲۲۵,۵۰۳ ۹,۱۰۹,۸۰۷ ۰ ۰ ۸۳,۵۸۷ ۰ ۵۲,۸۰۴ ۳۰,۷۸۳ ۲۸۰,۴۲۷,۱۸۵,۳۱۸
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۸,۹۸۶,۵۸۳ ۸,۸۷۴,۳۰۵ ۰ ۱۷ ۸۳,۵۸۷ ۵۲ ۵۲,۸۰۴ ۳۰,۷۸۳ ۲۷۳,۱۷۷,۷۴۱,۹۹۳
۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۸,۹۸۶,۵۷۳ ۸,۸۷۴,۴۲۳ ۰ ۱۳۴ ۸۳,۵۷۰ ۲۵ ۵۲,۷۵۲ ۳۰,۸۱۸ ۲۷۳,۴۹۱,۹۷۹,۱۹۱
۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ ۹,۰۸۵,۶۲۴ ۸,۹۶۸,۸۹۸ ۰ ۸۰ ۸۳,۴۳۶ ۰ ۵۲,۷۲۷ ۳۰,۷۰۹ ۲۷۵,۴۲۵,۸۷۷,۶۱۶
۱۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۸,۹۷۰,۶۹۵ ۸,۸۵۵,۳۱۳ ۰ ۰ ۸۳,۳۵۶ ۰ ۵۲,۷۲۷ ۳۰,۶۲۹ ۲۷۱,۲۲۹,۳۹۵,۰۵۰
۱۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۸,۸۱۱,۱۰۶ ۸,۶۹۸,۱۶۵ ۰ ۰ ۸۳,۳۵۶ ۰ ۵۲,۷۲۷ ۳۰,۶۲۹ ۲۶۶,۴۱۶,۰۸۳,۳۱۹
۱۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ ۸,۸۱۱,۲۹۹ ۸,۶۹۸,۳۵۸ ۰ ۲۰۳ ۸۳,۳۵۶ ۵۰ ۵۲,۷۲۷ ۳۰,۶۲۹ ۲۶۶,۴۲۱,۹۹۴,۶۵۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۸,۸۱۱,۳۰۷ ۸,۶۹۷,۷۹۹ ۰ ۶۹ ۸۳,۱۵۳ ۵ ۵۲,۶۷۷ ۳۰,۴۷۶ ۲۶۵,۰۷۴,۱۱۱,۶۵۸
۱۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۸,۶۴۱,۲۴۹ ۸,۵۲۸,۶۶۲ ۰ ۳۴ ۸۳,۰۸۴ ۰ ۵۲,۶۷۲ ۳۰,۴۱۲ ۲۵۹,۳۷۳,۶۷۷,۱۴۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۸,۵۹۷,۵۲۰ ۸,۴۸۵,۵۵۵ ۰ ۳۰ ۸۳,۰۵۰ ۵۳ ۵۲,۶۷۲ ۳۰,۳۷۸ ۲۵۷,۷۷۴,۱۹۸,۸۴۹
۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۸,۳۹۹,۸۹۶ ۸,۲۹۰,۸۷۲ ۰ ۱۵ ۸۳,۰۲۰ ۳ ۵۲,۶۱۹ ۳۰,۴۰۱ ۲۵۲,۰۵۰,۸۱۰,۳۸۱
۱۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ۸,۳۱۳,۲۸۴ ۸,۲۰۵,۴۳۲ ۰ ۰ ۸۳,۰۰۵ ۰ ۵۲,۶۱۶ ۳۰,۳۸۹ ۲۴۹,۳۵۴,۸۶۴,۹۴۳
۱۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ ۸,۲۸۷,۹۷۷ ۸,۱۸۱,۷۷۶ ۰ ۰ ۸۳,۰۰۵ ۰ ۵۲,۶۱۶ ۳۰,۳۸۹ ۲۴۸,۶۳۶,۰۰۱,۱۸۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ ۸,۲۸۸,۱۵۲ ۸,۱۸۱,۹۵۲ ۰ ۰ ۸۳,۰۰۵ ۰ ۵۲,۶۱۶ ۳۰,۳۸۹ ۲۴۸,۶۴۱,۳۳۹,۰۲۹
۲۰ ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ ۸,۲۸۸,۳۲۸ ۸,۱۸۲,۱۲۸ ۰ ۶۰ ۸۳,۰۰۵ ۳۰ ۵۲,۶۱۶ ۳۰,۳۸۹ ۲۴۸,۶۴۶,۶۸۷,۴۹۱