صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۹,۹۶۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۰,۰۳۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۵۰۸,۴۳۸,۱۳۵,۲۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۰۵۰,۴۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۸۵۲,۲۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۸۵۲,۲۴۴
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۳
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۳۶,۰۵۰,۴۱۴ ۳۵,۸۵۲,۲۴۴ ۰ ۱,۱۴۵ ۱۴۶,۷۷۳ ۳۷۹ ۷۶,۸۰۷ ۶۹,۹۶۶ ۲,۵۰۸,۴۳۸,۱۳۵,۲۶۳
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳۶,۴۸۶,۸۲۰ ۳۶,۲۷۳,۱۵۱ ۰ ۴۶۳ ۱۴۵,۶۲۸ ۳۸۷ ۷۶,۴۲۸ ۶۹,۲۰۰ ۲,۵۱۰,۱۰۲,۰۳۱,۸۴۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۳۵,۶۶۰,۳۴۹ ۳۵,۴۵۲,۴۲۳ ۰ ۰ ۱۴۵,۱۶۵ ۰ ۷۶,۰۴۱ ۶۹,۱۲۴ ۲,۴۵۰,۶۱۳,۲۸۶,۲۲۸
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۳۴,۷۷۸,۸۷۰ ۳۴,۵۷۷,۷۰۲ ۰ ۰ ۱۴۵,۱۶۵ ۰ ۷۶,۰۴۱ ۶۹,۱۲۴ ۲,۳۹۰,۱۴۹,۰۹۴,۱۳۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۳۴,۷۸۰,۳۷۸ ۳۴,۵۷۹,۲۱۱ ۰ ۱,۶۲۲ ۱۴۵,۱۶۵ ۱۲۸ ۷۶,۰۴۱ ۶۹,۱۲۴ ۲,۳۹۰,۲۵۳,۳۶۲,۵۴۶
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۳۴,۷۸۱,۵۰۴ ۳۴,۵۷۵,۸۹۳ ۰ ۸۴۴ ۱۴۳,۵۴۳ ۳ ۷۵,۹۱۳ ۶۷,۶۳۰ ۲,۳۳۸,۳۶۷,۶۳۵,۴۴۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۳۵,۲۲۷,۸۶۳ ۳۵,۰۱۶,۳۷۱ ۰ ۱,۹۴۹ ۱۴۲,۶۹۹ ۲,۰۳۱ ۷۵,۹۱۰ ۶۶,۷۸۹ ۲,۳۳۸,۷۰۸,۳۸۹,۲۴۹
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۳۵,۱۰۰,۲۳۳ ۳۴,۸۹۰,۵۱۸ ۰ ۱,۹۶۹ ۱۴۰,۷۵۰ ۶۶ ۷۳,۸۷۹ ۶۶,۸۷۱ ۲,۳۳۳,۱۶۳,۸۰۵,۹۹۶
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۳۵,۳۵۰,۰۲۰ ۳۵,۱۳۵,۴۶۶ ۰ ۱,۴۹۹ ۱۳۸,۷۸۱ ۷۷۹ ۷۳,۸۱۳ ۶۴,۹۶۸ ۲,۲۸۲,۶۸۰,۹۷۶,۳۷۵
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۳۵,۷۵۲,۲۸۲ ۳۵,۵۳۳,۲۹۰ ۰ ۰ ۱۳۷,۲۸۲ ۰ ۷۳,۰۳۴ ۶۴,۲۴۸ ۲,۲۸۲,۹۴۲,۸۲۷,۷۹۷
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۳۵,۱۸۰,۴۸۱ ۳۴,۹۶۳,۳۳۹ ۰ ۰ ۱۳۷,۲۸۲ ۰ ۷۳,۰۳۴ ۶۴,۲۴۸ ۲,۲۴۶,۳۲۴,۶۳۵,۷۷۶
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۳۵,۱۸۲,۰۸۲ ۳۴,۹۶۴,۹۴۱ ۰ ۱,۴۲۲ ۱۳۷,۲۸۲ ۱,۱۵۷ ۷۳,۰۳۴ ۶۴,۲۴۸ ۲,۲۴۶,۴۲۷,۵۲۹,۹۵۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۳۵,۱۷۹,۷۵۸ ۳۴,۹۶۱,۷۱۸ ۰ ۲,۸۶۷ ۱۳۵,۸۶۰ ۱۱۲ ۷۱,۸۷۷ ۶۳,۹۸۳ ۲,۲۳۶,۹۵۵,۵۸۷,۶۴۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۳۵,۴۴۹,۸۹۷ ۳۵,۲۰۷,۴۳۲ ۰ ۲,۰۲۹ ۱۳۲,۹۹۳ ۵۷ ۷۱,۷۶۵ ۶۱,۲۲۸ ۲,۱۵۵,۶۸۰,۶۵۱,۳۰۲
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۳۵,۵۳۸,۸۳۷ ۳۵,۲۹۶,۸۱۵ ۰ ۵۳۵ ۱۳۰,۹۶۴ ۲۴۷ ۷۱,۷۰۸ ۵۹,۲۵۶ ۲,۰۹۱,۵۴۸,۰۵۵,۹۱۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۳۴,۴۶۰,۱۴۰ ۳۴,۲۲۸,۵۷۰ ۰ ۲,۱۸۶ ۱۳۰,۴۲۹ ۱۷۴ ۷۱,۴۶۱ ۵۸,۹۶۸ ۲,۰۱۸,۳۹۰,۳۳۶,۴۹۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۳۳,۵۴۹,۲۹۴ ۳۳,۳۱۶,۷۹۹ ۰ ۰ ۱۲۸,۲۴۳ ۰ ۷۱,۲۸۷ ۵۶,۹۵۶ ۱,۸۹۷,۵۹۱,۵۹۷,۳۹۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ ۳۴,۲۵۲,۲۱۹ ۳۴,۰۱۹,۰۰۹ ۰ ۰ ۱۲۸,۲۴۳ ۰ ۷۱,۲۸۷ ۵۶,۹۵۶ ۱,۹۳۷,۵۸۶,۶۶۰,۱۱۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۳۴,۲۵۴,۰۵۳ ۳۴,۰۲۰,۸۴۲ ۰ ۲,۰۹۴ ۱۲۸,۲۴۳ ۵۲ ۷۱,۲۸۷ ۵۶,۹۵۶ ۱,۹۳۷,۶۹۱,۰۸۶,۳۷۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۳۴,۲۵۷,۸۲۰ ۳۴,۰۱۵,۸۱۷ ۰ ۵۴۰ ۱۲۶,۱۴۹ ۱۶۶ ۷۱,۲۳۵ ۵۴,۹۱۴ ۱,۸۶۷,۹۴۴,۵۶۹,۵۶۴