اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,859
تعداد واحدهای باقی مانده: 169,141
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 104,802,191,529
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,428,109
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,396,163
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,396,163
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محمود حاتمی ,محمدرضا قاسمی ,حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/03 3,428,109 3,396,163 0 0 67,491 0 36,632 30,859 104,802,191,529
  2 1397/12/02 3,428,064 3,396,118 0 0 67,491 0 36,632 30,859 104,800,804,500
  3 1397/12/01 3,428,019 3,396,073 0 0 67,491 0 36,632 30,859 104,799,428,538
  4 1397/11/30 3,372,091 3,341,172 0 0 67,491 10 36,632 30,859 103,105,219,732
  5 1397/11/29 3,348,503 3,318,053 0 0 67,491 0 36,622 30,869 102,424,990,472
  6 1397/11/28 3,329,328 3,299,392 0 0 67,491 0 36,622 30,869 101,848,920,673
  7 1397/11/27 3,347,673 3,317,611 0 0 67,491 0 36,622 30,869 102,411,319,904
  8 1397/11/26 3,335,147 3,305,214 0 0 67,491 0 36,622 30,869 102,028,661,107
  9 1397/11/25 3,335,096 3,305,163 0 0 67,491 0 36,622 30,869 102,027,081,456
  10 1397/11/24 3,335,045 3,305,112 0 0 67,491 0 36,622 30,869 102,025,511,020
  11 1397/11/23 3,349,902 3,319,822 0 0 67,491 0 36,622 30,869 102,479,587,375
  12 1397/11/22 3,367,661 3,337,401 0 0 67,491 6 36,622 30,869 103,022,216,393
  13 1397/11/21 3,367,606 3,337,352 0 0 67,491 0 36,616 30,875 103,040,753,863
  14 1397/11/20 3,370,236 3,340,054 0 0 67,491 0 36,616 30,875 103,124,180,494
  15 1397/11/19 3,370,188 3,340,006 0 0 67,491 0 36,616 30,875 103,122,700,607
  16 1397/11/18 3,370,141 3,339,959 0 0 67,491 0 36,616 30,875 103,121,229,936
  17 1397/11/17 3,370,093 3,339,912 0 0 67,491 0 36,616 30,875 103,119,769,355
  18 1397/11/16 3,360,869 3,331,579 0 0 67,491 40 36,616 30,875 102,862,510,367
  19 1397/11/15 3,337,882 3,309,245 0 0 67,491 35 36,576 30,915 102,305,309,415
  20 1397/11/14 3,320,429 3,292,256 0 0 67,491 0 36,541 30,950 101,895,337,719