اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 23,703
تعداد واحدهای باقی مانده: 176,297
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 77,660,349,770
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,309,536
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,276,393
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,276,393
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محمود حاتمی ,محمدرضا قاسمی ,حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/26 3,309,536 3,276,393 0 0 59,877 0 36,174 23,703 77,660,349,770
  2 1397/09/25 3,366,204 3,332,452 0 0 59,877 0 36,174 23,703 78,989,104,221
  3 1397/09/24 3,420,027 3,385,689 0 0 59,877 0 36,174 23,703 80,250,975,620
  4 1397/09/23 3,430,479 3,396,029 0 0 59,877 0 36,174 23,703 80,496,069,240
  5 1397/09/22 3,430,504 3,396,054 0 0 59,877 0 36,174 23,703 80,496,660,439
  6 1397/09/21 3,430,529 3,396,079 0 0 59,877 0 36,174 23,703 80,497,257,521
  7 1397/09/20 3,453,248 3,418,557 0 0 59,877 0 36,174 23,703 81,030,044,993
  8 1397/09/19 3,474,348 3,439,436 0 0 59,877 0 36,174 23,703 81,524,946,016
  9 1397/09/18 3,474,798 3,439,880 0 0 59,877 0 36,174 23,703 81,535,477,790
  10 1397/09/17 3,488,312 3,453,256 0 0 59,877 0 36,174 23,703 81,852,521,846
  11 1397/09/16 3,512,958 3,477,654 0 0 59,877 0 36,174 23,703 82,430,840,542
  12 1397/09/15 3,512,989 3,477,685 0 0 59,877 0 36,174 23,703 82,431,556,173
  13 1397/09/14 3,513,846 3,478,542 0 0 59,877 0 36,174 23,703 82,451,877,038
  14 1397/09/13 3,502,223 3,467,040 0 0 59,877 0 36,174 23,703 82,179,238,452
  15 1397/09/12 3,520,482 3,485,099 0 0 59,877 0 36,174 23,703 82,607,304,328
  16 1397/09/11 3,410,814 3,376,566 0 0 59,877 0 36,174 23,703 80,034,743,862
  17 1397/09/10 3,326,606 3,293,072 0 0 59,877 0 36,174 23,703 78,055,675,659
  18 1397/09/09 3,434,570 3,399,915 0 0 59,877 0 36,174 23,703 80,588,180,823
  19 1397/09/08 3,434,532 3,399,877 0 0 59,877 46 36,174 23,703 80,587,284,234
  20 1397/09/07 3,434,427 3,399,839 0 0 59,877 0 36,128 23,749 80,742,788,133