صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۰۳۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۹,۹۶۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۴,۵۶۴,۰۱۸,۲۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۲۲۱,۰۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۱۴۶,۴۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۱۴۶,۴۷۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۴/۲۵
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ۵,۲۲۱,۰۵۵ ۵,۱۴۶,۴۷۳ ۰ ۰ ۷۳,۶۸۸ ۰ ۴۳,۶۵۵ ۳۰,۰۳۳ ۱۵۴,۵۶۴,۰۱۸,۲۶۰
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ ۵,۳۵۴,۷۸۲ ۵,۲۷۸,۰۷۰ ۰ ۰ ۷۳,۶۸۸ ۱ ۴۳,۶۵۵ ۳۰,۰۳۳ ۱۵۸,۵۱۶,۲۸۶,۵۰۵
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۵,۳۵۸,۴۳۶ ۵,۲۸۰,۸۲۱ ۰ ۰ ۷۳,۶۸۸ ۲۹ ۴۳,۶۵۴ ۳۰,۰۳۴ ۱۵۸,۶۰۴,۱۸۸,۵۳۶
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۵,۲۷۴,۹۶۰ ۵,۱۹۸,۶۱۵ ۰ ۰ ۷۳,۶۸۸ ۰ ۴۳,۶۲۵ ۳۰,۰۶۳ ۱۵۶,۲۸۵,۹۷۰,۱۳۱
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۵,۲۵۴,۲۱۴ ۵,۱۷۸,۱۸۰ ۰ ۰ ۷۳,۶۸۸ ۰ ۴۳,۶۲۵ ۳۰,۰۶۳ ۱۵۵,۶۷۱,۶۳۲,۹۲۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۵,۲۵۴,۴۵۶ ۵,۱۷۸,۴۲۳ ۰ ۱۰ ۷۳,۶۸۸ ۱۰ ۴۳,۶۲۵ ۳۰,۰۶۳ ۱۵۵,۶۷۸,۹۱۹,۵۹۲
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۵,۲۵۴,۶۷۴ ۵,۱۷۸,۶۴۰ ۰ ۱۹ ۷۳,۶۷۸ ۰ ۴۳,۶۱۵ ۳۰,۰۶۳ ۱۵۵,۶۸۵,۴۵۰,۴۲۱
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۵,۲۳۲,۵۹۷ ۵,۱۵۶,۸۳۱ ۰ ۰ ۷۳,۶۵۹ ۰ ۴۳,۶۱۵ ۳۰,۰۴۴ ۱۵۴,۹۳۱,۸۲۱,۷۸۰
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۵,۲۷۲,۹۲۹ ۵,۱۹۵,۲۱۰ ۰ ۰ ۷۳,۶۵۹ ۱۰ ۴۳,۶۱۵ ۳۰,۰۴۴ ۱۵۶,۰۸۴,۹۰۱,۶۷۵
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۵,۲۴۴,۶۳۶ ۵,۱۶۷,۳۵۸ ۰ ۱۱ ۷۳,۶۵۹ ۰ ۴۳,۶۰۵ ۳۰,۰۵۴ ۱۵۵,۲۹۹,۷۹۰,۳۲۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ ۵,۲۱۸,۹۶۶ ۵,۱۴۲,۰۱۸ ۰ ۰ ۷۳,۶۴۸ ۰ ۴۳,۶۰۵ ۳۰,۰۴۳ ۱۵۴,۴۸۱,۶۵۵,۴۸۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۵,۳۰۵,۳۸۷ ۵,۲۲۶,۵۷۳ ۰ ۰ ۷۳,۶۴۸ ۰ ۴۳,۶۰۵ ۳۰,۰۴۳ ۱۵۷,۰۲۱,۹۲۲,۲۷۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۵,۳۰۵,۶۴۱ ۵,۲۲۶,۸۲۶ ۰ ۰ ۷۳,۶۴۸ ۰ ۴۳,۶۰۵ ۳۰,۰۴۳ ۱۵۷,۰۲۹,۵۳۹,۶۸۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۵,۳۰۵,۸۹۴ ۵,۲۲۷,۰۸۰ ۰ ۳۷ ۷۳,۶۴۸ ۰ ۴۳,۶۰۵ ۳۰,۰۴۳ ۱۵۷,۰۳۷,۱۶۱,۵۸۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ ۵,۳۱۳,۰۴۴ ۵,۲۳۴,۰۰۸ ۰ ۲۷ ۷۳,۶۱۱ ۰ ۴۳,۶۰۵ ۳۰,۰۰۶ ۱۵۷,۰۵۱,۶۳۸,۳۱۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۵,۳۲۱,۱۰۹ ۵,۲۴۱,۵۶۸ ۰ ۴۰ ۷۳,۵۸۴ ۰ ۴۳,۶۰۵ ۲۹,۹۷۹ ۱۵۷,۱۳۶,۹۶۰,۷۳۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۵,۳۶۵,۳۰۹ ۵,۲۸۵,۰۳۱ ۰ ۰ ۷۳,۵۴۴ ۰ ۴۳,۶۰۵ ۲۹,۹۳۹ ۱۵۸,۲۲۸,۵۳۹,۳۵۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۵,۳۹۰,۵۹۴ ۵,۳۰۹,۴۱۶ ۰ ۰ ۷۳,۵۴۴ ۰ ۴۳,۶۰۵ ۲۹,۹۳۹ ۱۵۸,۹۵۸,۶۱۸,۶۶۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۵,۳۹۰,۸۷۹ ۵,۳۰۹,۷۰۱ ۰ ۰ ۷۳,۵۴۴ ۰ ۴۳,۶۰۵ ۲۹,۹۳۹ ۱۵۸,۹۶۷,۱۵۱,۱۴۷
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۵,۳۹۱,۱۶۴ ۵,۳۰۹,۹۸۷ ۰ ۰ ۷۳,۵۴۴ ۰ ۴۳,۶۰۵ ۲۹,۹۳۹ ۱۵۸,۹۷۵,۶۸۶,۴۳۵