اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/06/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,911
تعداد واحدهای باقی مانده: 182,089
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 56,518,716,484
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,189,728
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,155,531
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,155,531
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/06/26 3,189,728 3,155,531 0 33 50,553 313 32,642 17,911 56,518,716,484
  2 1397/06/25 3,148,562 3,115,171 0 0 50,520 0 32,329 18,191 56,668,078,113
  3 1397/06/24 3,219,041 3,185,295 0 0 50,520 0 32,329 18,191 57,943,693,265
  4 1397/06/23 3,212,375 3,178,567 0 0 50,520 0 32,329 18,191 57,821,308,736
  5 1397/06/22 3,212,592 3,178,784 0 46 50,520 0 32,329 18,191 57,825,255,194
  6 1397/06/21 3,212,812 3,178,918 0 42 50,474 50 32,329 18,145 57,681,466,228
  7 1397/06/20 3,063,765 3,031,597 0 329 50,432 0 32,279 18,153 55,032,579,161
  8 1397/06/19 3,036,424 3,003,949 0 37 50,103 0 32,279 17,824 53,542,386,551
  9 1397/06/18 2,916,576 2,885,277 0 41 50,066 10 32,279 17,787 51,320,419,471
  10 1397/06/17 2,877,451 2,847,177 0 0 50,025 0 32,269 17,756 50,554,466,776
  11 1397/06/16 2,823,813 2,794,094 0 0 50,025 0 32,269 17,756 49,611,934,000
  12 1397/06/15 2,823,997 2,794,279 0 24 50,025 10 32,269 17,756 49,615,210,327
  13 1397/06/14 2,824,322 2,794,580 0 0 50,001 0 32,259 17,742 49,581,432,288
  14 1397/06/13 2,817,707 2,788,046 0 0 50,001 0 32,259 17,742 49,465,505,930
  15 1397/06/12 2,726,839 2,698,343 0 0 50,001 85 32,259 17,742 47,874,006,741
  16 1397/06/11 2,658,999 2,631,097 0 144 50,001 0 32,174 17,827 46,904,563,641
  17 1397/06/10 2,729,227 2,700,368 0 0 49,857 0 32,174 17,683 47,750,610,175
  18 1397/06/09 2,792,692 2,762,025 0 0 49,857 0 32,174 17,683 48,840,880,259
  19 1397/06/08 2,792,883 2,762,215 0 0 49,857 0 32,174 17,683 48,844,254,961
  20 1397/06/07 2,793,074 2,762,406 0 0 49,857 0 32,174 17,683 48,847,630,202