اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 33,873
تعداد واحدهای باقی مانده: 166,127
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 146,123,808,407
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,373,429
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,313,873
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,313,873
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محمود حاتمی ,محمدرضا قاسمی ,حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 4,373,429 4,313,873 0 179 72,002 0 38,129 33,873 146,123,808,407
  2 1398/02/02 4,426,707 4,362,641 0 0 71,823 0 38,129 33,694 146,994,815,203
  3 1398/02/01 4,433,134 4,367,429 0 67 71,823 2 38,129 33,694 147,156,153,701
  4 1398/01/31 4,433,298 4,367,466 0 0 71,756 0 38,127 33,629 146,873,505,373
  5 1398/01/30 4,341,670 4,277,524 0 0 71,756 0 38,127 33,629 143,848,843,429
  6 1398/01/29 4,341,942 4,277,795 0 11 71,756 1,174 38,127 33,629 143,857,983,784
  7 1398/01/28 4,340,050 4,278,048 0 0 71,745 0 36,953 34,792 148,841,829,729
  8 1398/01/27 4,381,788 4,319,030 0 0 71,745 0 36,953 34,792 150,267,708,084
  9 1398/01/26 4,399,862 4,336,849 0 174 71,745 30 36,953 34,792 150,887,647,645
  10 1398/01/25 4,260,848 4,199,574 0 35 71,571 0 36,923 34,648 145,506,825,991
  11 1398/01/24 4,216,490 4,156,266 0 0 71,536 0 36,923 34,613 143,860,846,907
  12 1398/01/23 4,212,300 4,152,140 0 0 71,536 0 36,923 34,613 143,718,018,725
  13 1398/01/22 4,212,561 4,152,400 0 78 71,536 0 36,923 34,613 143,727,036,622
  14 1398/01/21 4,212,822 4,152,525 0 0 71,458 10 36,923 34,535 143,407,454,502
  15 1398/01/20 4,118,975 4,060,460 0 0 71,458 0 36,913 34,545 140,268,584,212
  16 1398/01/19 4,079,261 4,021,243 0 151 71,458 36 36,913 34,545 138,913,825,161
  17 1398/01/18 4,070,605 4,012,939 0 0 71,307 0 36,877 34,430 138,165,497,489
  18 1398/01/17 4,042,991 3,986,136 0 0 71,307 0 36,877 34,430 137,242,677,414
  19 1398/01/16 4,033,178 3,976,467 0 0 71,307 0 36,877 34,430 136,909,762,972
  20 1398/01/15 4,033,425 3,976,714 0 0 71,307 0 36,877 34,430 136,918,273,536