صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۲۴۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۰,۷۵۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳۰,۶۹۱,۷۶۱,۰۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۹۹۰,۹۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۸۸۷,۷۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۸۸۷,۷۰۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۷,۹۹۰,۹۲۸ ۷,۸۸۷,۷۰۷ ۰ ۱۰ ۸۱,۳۰۹ ۰ ۵۲,۰۶۲ ۲۹,۲۴۷ ۲۳۰,۶۹۱,۷۶۱,۰۸۶
۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۷,۹۷۶,۴۵۳ ۷,۸۷۴,۱۹۰ ۰ ۱۰ ۸۱,۲۹۹ ۰ ۵۲,۰۶۲ ۲۹,۲۳۷ ۲۳۰,۲۱۷,۶۸۳,۹۰۸
۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۷,۹۴۳,۴۷۸ ۷,۸۴۱,۶۴۹ ۰ ۰ ۸۱,۲۸۹ ۰ ۵۲,۰۶۲ ۲۹,۲۲۷ ۲۲۹,۱۸۷,۸۶۳,۷۲۲
۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۷,۷۲۵,۶۰۷ ۷,۶۳۰,۶۹۹ ۰ ۰ ۸۱,۲۸۹ ۰ ۵۲,۰۶۲ ۲۹,۲۲۷ ۲۲۳,۰۲۲,۴۳۶,۶۲۰
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۷,۷۲۵,۳۲۲ ۷,۶۳۰,۴۱۳ ۰ ۰ ۸۱,۲۸۹ ۰ ۵۲,۰۶۲ ۲۹,۲۲۷ ۲۲۳,۰۱۴,۰۹۴,۹۴۴
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۷,۷۲۵,۰۳۷ ۷,۶۳۰,۱۲۹ ۰ ۲۱۴ ۸۱,۲۸۹ ۸ ۵۲,۰۶۲ ۲۹,۲۲۷ ۲۲۳,۰۰۵,۷۷۸,۶۵۷
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۷,۶۶۸,۰۰۳ ۷,۵۷۶,۸۱۱ ۰ ۰ ۸۱,۰۷۵ ۰ ۵۲,۰۵۴ ۲۹,۰۲۱ ۲۱۹,۸۸۶,۶۳۰,۶۲۹
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۷,۵۸۸,۹۸۵ ۷,۴۹۹,۵۵۶ ۰ ۰ ۸۱,۰۷۵ ۰ ۵۲,۰۵۴ ۲۹,۰۲۱ ۲۱۷,۶۴۴,۶۱۰,۲۳۴
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۷,۳۱۸,۷۲۹ ۷,۲۳۴,۲۷۰ ۰ ۰ ۸۱,۰۷۵ ۴۳ ۵۲,۰۵۴ ۲۹,۰۲۱ ۲۰۹,۹۴۵,۷۴۰,۰۵۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۷,۰۵۹,۳۹۶ ۶,۹۷۸,۷۵۸ ۰ ۰ ۸۱,۰۷۵ ۰ ۵۲,۰۱۱ ۲۹,۰۶۴ ۲۰۲,۸۳۰,۶۳۵,۶۶۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۶,۹۷۴,۷۸۹ ۶,۸۹۸,۵۰۶ ۰ ۰ ۸۱,۰۷۵ ۰ ۵۲,۰۱۱ ۲۹,۰۶۴ ۲۰۰,۴۹۸,۱۶۶,۲۸۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۶,۹۷۴,۶۳۸ ۶,۸۹۸,۳۵۵ ۰ ۲ ۸۱,۰۷۵ ۵۶ ۵۲,۰۱۱ ۲۹,۰۶۴ ۲۰۰,۴۹۳,۷۸۲,۲۵۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۶,۹۷۴,۳۴۱ ۶,۸۹۸,۱۹۹ ۰ ۰ ۸۱,۰۷۳ ۰ ۵۱,۹۵۵ ۲۹,۱۱۸ ۲۰۰,۸۶۱,۷۶۸,۰۹۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۷,۰۸۱,۱۸۸ ۶,۹۹۰,۷۷۹ ۰ ۰ ۸۱,۰۷۳ ۰ ۵۱,۹۵۵ ۲۹,۱۱۸ ۲۰۳,۵۵۷,۵۱۷,۰۴۳
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۷,۲۳۵,۸۳۴ ۷,۱۴۳,۶۲۹ ۰ ۰ ۸۱,۰۷۳ ۶۱ ۵۱,۹۵۵ ۲۹,۱۱۸ ۲۰۸,۰۰۸,۱۷۷,۵۹۲
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۷,۲۳۵,۷۷۵ ۷,۱۴۳,۷۶۳ ۰ ۲۱ ۸۱,۰۷۳ ۸۰ ۵۱,۸۹۴ ۲۹,۱۷۹ ۲۰۸,۴۴۷,۸۴۷,۹۱۷
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ ۷,۲۷۶,۴۶۹ ۷,۱۸۴,۰۵۶ ۰ ۰ ۸۱,۰۵۲ ۰ ۵۱,۸۱۴ ۲۹,۲۳۸ ۲۱۰,۰۴۷,۴۱۹,۶۱۱
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ ۷,۶۰۳,۶۲۶ ۷,۵۰۶,۵۲۶ ۰ ۰ ۸۱,۰۵۲ ۰ ۵۱,۸۱۴ ۲۹,۲۳۸ ۲۱۹,۴۷۵,۸۱۶,۳۴۶
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ ۷,۶۰۳,۵۴۸ ۷,۵۰۶,۴۴۸ ۰ ۹۶ ۸۱,۰۵۲ ۰ ۵۱,۸۱۴ ۲۹,۲۳۸ ۲۱۹,۴۷۳,۵۲۷,۶۷۶
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ ۷,۶۰۱,۸۹۶ ۷,۵۰۴,۴۷۷ ۰ ۲۱ ۸۰,۹۵۶ ۰ ۵۱,۸۱۴ ۲۹,۱۴۲ ۲۱۸,۶۹۵,۴۵۸,۶۷۹