صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۶,۸۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۳,۱۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۳۵۴,۵۶۱,۱۶۹,۹۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۱۱۳,۶۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۸,۹۰۶,۵۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۸,۹۰۶,۵۵۵
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۴/۱۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۲۹,۱۱۳,۶۵۹ ۲۸,۹۰۶,۵۵۵ ۰ ۷۸۱ ۱۱۶,۸۴۲ ۱۳۳ ۶۹,۹۸۲ ۴۶,۸۶۰ ۱,۳۵۴,۵۶۱,۱۶۹,۹۱۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۲۸,۰۴۰,۷۷۷ ۲۷,۸۴۰,۱۸۰ ۰ ۹۵۰ ۱۱۶,۰۶۱ ۲۵۷ ۶۹,۸۴۹ ۴۶,۲۱۲ ۱,۲۸۶,۵۵۰,۳۹۰,۷۸۳
  ۳ ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۸,۳۵۲,۴۰۶ ۲۸,۱۴۹,۵۶۱ ۰ ۴۹۷ ۱۱۵,۱۱۱ ۱۸۳ ۶۹,۵۹۲ ۴۵,۵۱۹ ۱,۲۸۱,۳۳۹,۸۵۰,۷۴۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ ۲۷,۹۱۳,۴۷۹ ۲۷,۷۱۳,۲۴۰ ۰ ۰ ۱۱۴,۶۱۴ ۰ ۶۹,۴۰۹ ۴۵,۲۰۵ ۱,۲۵۲,۷۷۷,۰۳۰,۸۲۸
  ۵ ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ ۲۶,۷۳۹,۸۶۸ ۲۶,۵۵۰,۹۶۷ ۰ ۰ ۱۱۴,۶۱۴ ۰ ۶۹,۴۰۹ ۴۵,۲۰۵ ۱,۲۰۰,۲۳۶,۴۶۱,۹۴۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ ۲۶,۷۴۱,۲۴۸ ۲۶,۵۵۲,۳۴۶ ۰ ۱,۱۵۹ ۱۱۴,۶۱۴ ۱۲۸ ۶۹,۴۰۹ ۴۵,۲۰۵ ۱,۲۰۰,۲۹۸,۸۰۵,۵۷۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۲۶,۷۴۶,۴۸۸ ۲۶,۵۵۳,۰۶۸ ۰ ۷۴۰ ۱۱۳,۴۵۵ ۱۲ ۶۹,۲۸۱ ۴۴,۱۷۴ ۱,۱۷۲,۹۵۵,۲۳۷,۹۷۵
  ۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۲۶,۳۷۴,۷۷۴ ۲۶,۱۸۱,۰۶۹ ۰ ۵۱۳ ۱۱۲,۷۱۵ ۴۹۲ ۶۹,۲۶۹ ۴۳,۴۴۶ ۱,۱۳۷,۴۶۲,۷۴۴,۵۷۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۲۵,۵۱۶,۳۳۲ ۲۵,۳۴۱,۶۷۴ ۰ ۷۳۲ ۱۱۲,۲۰۲ ۱۶ ۶۸,۷۷۷ ۴۳,۴۲۵ ۱,۱۰۰,۴۶۲,۱۹۹,۸۲۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۲۴,۷۵۶,۰۸۵ ۲۴,۵۸۴,۷۲۷ ۰ ۲۶۹ ۱۱۱,۴۷۰ ۱۷ ۶۸,۷۶۱ ۴۲,۷۰۹ ۱,۰۴۹,۹۸۹,۰۸۷,۷۷۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲۴,۳۳۶,۹۶۷ ۲۴,۱۷۱,۹۱۹ ۰ ۰ ۱۱۱,۲۰۱ ۰ ۶۸,۷۴۴ ۴۲,۴۵۷ ۱,۰۲۶,۲۶۷,۱۷۵,۷۰۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۲۳,۶۱۸,۷۳۲ ۲۳,۴۵۹,۰۹۴ ۰ ۰ ۱۱۱,۲۰۱ ۰ ۶۸,۷۴۴ ۴۲,۴۵۷ ۹۹۶,۰۰۲,۷۷۰,۴۸۹
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ ۲۳,۶۱۹,۹۱۵ ۲۳,۴۶۰,۲۷۷ ۰ ۰ ۱۱۱,۲۰۱ ۰ ۶۸,۷۴۴ ۴۲,۴۵۷ ۹۹۶,۰۵۳,۰۰۱,۶۰۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۲۳,۶۲۱,۰۹۸ ۲۳,۴۶۱,۴۶۱ ۰ ۴۱۲ ۱۱۱,۲۰۱ ۰ ۶۸,۷۴۴ ۴۲,۴۵۷ ۹۹۶,۱۰۳,۲۳۴,۸۳۵
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۲۳,۶۲۲,۲۸۱ ۲۳,۴۶۱,۰۸۰ ۰ ۲۴۹ ۱۱۰,۷۸۹ ۴۷ ۶۸,۷۴۴ ۴۲,۰۴۵ ۹۸۶,۴۲۱,۰۸۹,۲۶۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ ۲۳,۰۴۲,۱۱۰ ۲۲,۸۸۷,۱۹۶ ۰ ۶۱۶ ۱۱۰,۵۴۰ ۲۳ ۶۸,۶۹۷ ۴۱,۸۴۳ ۹۵۷,۶۶۸,۹۳۸,۶۸۳
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۲۲,۸۶۵,۲۰۴ ۲۲,۷۰۹,۷۷۰ ۰ ۱۸۲ ۱۰۹,۹۲۴ ۵۷ ۶۸,۶۷۴ ۴۱,۲۵۰ ۹۳۶,۷۷۸,۰۲۶,۱۷۲
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲۳,۰۴۶,۲۴۶ ۲۲,۸۸۸,۴۴۸ ۰ ۰ ۱۰۹,۷۴۲ ۰ ۶۸,۶۱۷ ۴۱,۱۲۵ ۹۴۱,۲۸۷,۴۳۸,۷۸۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ ۲۲,۳۷۹,۸۱۳ ۲۲,۲۲۸,۵۹۷ ۰ ۰ ۱۰۹,۷۴۲ ۰ ۶۸,۶۱۷ ۴۱,۱۲۵ ۹۱۴,۱۵۱,۰۵۳,۰۶۸
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۲۲,۳۸۰,۹۳۴ ۲۲,۲۲۹,۷۱۸ ۰ ۴۶۳ ۱۰۹,۷۴۲ ۸ ۶۸,۶۱۷ ۴۱,۱۲۵ ۹۱۴,۱۹۷,۱۳۳,۴۷۳