صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۰۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۹,۹۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۳,۹۴۱,۰۰۷,۵۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۵۲۸,۳۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۴۵۲,۲۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۴۵۲,۲۲۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۷/۳۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۶,۵۲۸,۳۳۸ ۶,۴۵۲,۲۲۶ ۰ ۱۱۹ ۷۸,۳۸۲ ۷۸۱ ۴۸,۳۲۴ ۳۰,۰۵۸ ۱۹۳,۹۴۱,۰۰۷,۵۹۵
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۶,۴۲۶,۴۸۶ ۶,۳۵۳,۳۹۳ ۰ ۰ ۷۸,۲۶۳ ۰ ۴۷,۵۴۳ ۳۰,۷۲۰ ۱۹۵,۱۷۶,۲۲۴,۸۹۸
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۶,۳۷۴,۲۸۶ ۶,۳۰۱,۸۰۲ ۰ ۰ ۷۸,۲۶۳ ۰ ۴۷,۵۴۳ ۳۰,۷۲۰ ۱۹۳,۵۹۱,۳۵۲,۷۱۷
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۶,۵۳۹,۴۸۴ ۶,۴۶۱,۳۷۱ ۰ ۰ ۷۸,۲۶۳ ۰ ۴۷,۵۴۳ ۳۰,۷۲۰ ۱۹۸,۴۹۳,۳۲۵,۰۶۳
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۶,۵۳۹,۵۶۶ ۶,۴۶۱,۴۵۴ ۰ ۰ ۷۸,۲۶۳ ۰ ۴۷,۵۴۳ ۳۰,۷۲۰ ۱۹۸,۴۹۵,۸۶۵,۳۱۳
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۶,۵۳۹,۶۴۹ ۶,۴۶۱,۵۳۷ ۰ ۰ ۷۸,۲۶۳ ۷۴۷ ۴۷,۵۴۳ ۳۰,۷۲۰ ۱۹۸,۴۹۸,۴۱۵,۷۹۵
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ۶,۵۳۷,۸۷۹ ۶,۴۶۱,۶۲۱ ۰ ۰ ۷۸,۲۶۳ ۸۱ ۴۶,۷۹۶ ۳۱,۴۶۷ ۲۰۳,۳۲۷,۸۲۲,۵۳۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۶,۵۰۰,۷۳۹ ۶,۴۲۵,۲۰۶ ۰ ۳۱۲ ۷۸,۲۶۳ ۰ ۴۶,۷۱۵ ۳۱,۵۴۸ ۲۰۲,۷۰۲,۴۰۴,۶۰۰
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۶,۶۶۸,۶۹۳ ۶,۵۸۹,۷۲۳ ۰ ۰ ۷۷,۹۵۱ ۱۰۸ ۴۶,۷۱۵ ۳۱,۲۳۶ ۲۰۵,۸۳۶,۵۸۹,۵۲۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۶,۷۳۳,۹۱۱ ۶,۶۵۱,۱۴۰ ۰ ۰ ۷۷,۹۵۱ ۵۸ ۴۶,۶۰۷ ۳۱,۳۴۴ ۲۰۸,۴۷۳,۳۳۷,۶۲۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۶,۶۲۷,۸۱۶ ۶,۵۴۳,۳۴۶ ۰ ۰ ۷۷,۹۵۱ ۰ ۴۶,۵۴۹ ۳۱,۴۰۲ ۲۰۵,۴۷۴,۱۴۱,۶۹۶
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۶,۴۶۶,۹۷۵ ۶,۳۸۴,۸۰۹ ۰ ۰ ۷۷,۹۵۱ ۰ ۴۶,۵۴۹ ۳۱,۴۰۲ ۲۰۰,۴۹۵,۷۶۹,۲۲۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۶,۴۶۷,۰۸۱ ۶,۳۸۴,۹۱۴ ۰ ۱۵ ۷۷,۹۵۱ ۱۳۲ ۴۶,۵۴۹ ۳۱,۴۰۲ ۲۰۰,۴۹۹,۰۷۷,۹۰۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۶,۴۶۶,۸۴۲ ۶,۳۸۴,۹۸۱ ۰ ۷۳۷ ۷۷,۹۳۶ ۳۰ ۴۶,۴۱۷ ۳۱,۵۱۹ ۲۰۱,۲۴۸,۲۱۵,۶۴۲
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۶,۴۷۵,۲۴۹ ۶,۳۸۷,۹۹۹ ۰ ۰ ۷۷,۱۹۹ ۱,۴۱۷ ۴۶,۳۸۷ ۳۰,۸۱۲ ۱۹۶,۸۲۷,۰۲۶,۵۲۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۶,۵۹۱,۸۱۲ ۶,۵۰۶,۷۵۱ ۰ ۰ ۷۷,۱۹۹ ۵ ۴۴,۹۷۰ ۳۲,۲۲۹ ۲۰۹,۷۰۶,۰۷۶,۵۵۱
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۶,۵۴۵,۳۰۹ ۶,۴۵۹,۳۷۸ ۰ ۱۲۶ ۷۷,۱۹۹ ۰ ۴۴,۹۶۵ ۳۲,۲۳۴ ۲۰۸,۲۱۱,۶۰۱,۲۰۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۶,۶۸۳,۴۸۲ ۶,۵۹۵,۲۳۰ ۰ ۰ ۷۷,۰۷۳ ۰ ۴۴,۹۶۵ ۳۲,۱۰۸ ۲۱۱,۷۵۹,۶۵۰,۴۷۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۶,۶۹۱,۵۵۰ ۶,۶۰۳,۱۸۴ ۰ ۰ ۷۷,۰۷۳ ۰ ۴۴,۹۶۵ ۳۲,۱۰۸ ۲۱۲,۰۱۵,۰۴۴,۴۱۴
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۶,۶۹۱,۶۸۶ ۶,۶۰۳,۳۲۰ ۰ ۸۸ ۷۷,۰۷۳ ۱۶ ۴۴,۹۶۵ ۳۲,۱۰۸ ۲۱۲,۰۱۹,۴۰۲,۸۱۱