اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,220
تعداد واحدهای باقی مانده: 186,780
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,943,970,747
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,834,694
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,811,193
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,811,193
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : حسین مرادی
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/12/27 1,834,694 1,811,193 0 0 44,116 0 30,896 13,220 23,943,970,747
  2 1396/12/26 1,828,536 1,805,081 0 0 44,116 0 30,896 13,220 23,863,168,675
  3 1396/12/25 1,833,054 1,809,529 0 0 44,116 0 30,896 13,220 23,921,975,175
  4 1396/12/24 1,833,018 1,809,493 0 0 44,116 40 30,896 13,220 23,921,491,682
  5 1396/12/23 1,832,911 1,809,456 0 0 44,116 0 30,856 13,260 23,993,391,096
  6 1396/12/22 1,870,896 1,846,254 0 0 44,116 0 30,856 13,260 24,481,330,419
  7 1396/12/21 1,864,400 1,840,324 0 0 44,116 40 30,856 13,260 24,402,693,492
  8 1396/12/20 1,859,286 1,835,059 0 10 44,116 10 30,816 13,300 24,406,288,032
  9 1396/12/19 1,869,571 1,845,199 0 0 44,106 0 30,806 13,300 24,541,143,815
  10 1396/12/18 1,880,640 1,855,805 0 0 44,106 0 30,806 13,300 24,682,210,390
  11 1396/12/17 1,880,783 1,855,949 0 0 44,106 0 30,806 13,300 24,684,121,182
  12 1396/12/16 1,880,927 1,856,093 0 0 44,106 0 30,806 13,300 24,686,035,350
  13 1396/12/15 1,883,994 1,859,118 0 90 44,106 0 30,806 13,300 24,726,269,456
  14 1396/12/14 1,882,512 1,857,350 0 1,300 44,016 30 30,806 13,210 24,535,592,588
  15 1396/12/13 1,891,621 1,863,639 0 0 42,716 15 30,776 11,940 22,251,851,783
  16 1396/12/12 1,893,642 1,865,668 0 0 42,716 0 30,761 11,955 22,304,060,257
  17 1396/12/11 1,917,675 1,889,361 0 0 42,716 0 30,761 11,955 22,587,309,477
  18 1396/12/10 1,917,952 1,889,637 0 0 42,716 10 30,761 11,955 22,590,615,700
  19 1396/12/09 1,918,204 1,889,914 0 0 42,716 0 30,751 11,965 22,612,819,359
  20 1396/12/08 1,927,506 1,898,488 0 0 42,716 30 30,751 11,965 22,715,411,264
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق
   logo-samandehi