اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/09/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 23,703
تعداد واحدهای باقی مانده: 176,297
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 80,250,975,620
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,420,027
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,385,689
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,385,689
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محمود حاتمی ,محمدرضا قاسمی ,حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/09/24 3,420,027 3,385,689 0 0 59,877 0 36,174 23,703 80,250,975,620
  2 1397/09/23 3,430,479 3,396,029 0 0 59,877 0 36,174 23,703 80,496,069,240
  3 1397/09/22 3,430,504 3,396,054 0 0 59,877 0 36,174 23,703 80,496,660,439
  4 1397/09/21 3,430,529 3,396,079 0 0 59,877 0 36,174 23,703 80,497,257,521
  5 1397/09/20 3,453,248 3,418,557 0 0 59,877 0 36,174 23,703 81,030,044,993
  6 1397/09/19 3,474,348 3,439,436 0 0 59,877 0 36,174 23,703 81,524,946,016
  7 1397/09/18 3,474,798 3,439,880 0 0 59,877 0 36,174 23,703 81,535,477,790
  8 1397/09/17 3,488,312 3,453,256 0 0 59,877 0 36,174 23,703 81,852,521,846
  9 1397/09/16 3,512,958 3,477,654 0 0 59,877 0 36,174 23,703 82,430,840,542
  10 1397/09/15 3,512,989 3,477,685 0 0 59,877 0 36,174 23,703 82,431,556,173
  11 1397/09/14 3,513,846 3,478,542 0 0 59,877 0 36,174 23,703 82,451,877,038
  12 1397/09/13 3,502,223 3,467,040 0 0 59,877 0 36,174 23,703 82,179,238,452
  13 1397/09/12 3,520,482 3,485,099 0 0 59,877 0 36,174 23,703 82,607,304,328
  14 1397/09/11 3,410,814 3,376,566 0 0 59,877 0 36,174 23,703 80,034,743,862
  15 1397/09/10 3,326,606 3,293,072 0 0 59,877 0 36,174 23,703 78,055,675,659
  16 1397/09/09 3,434,570 3,399,915 0 0 59,877 0 36,174 23,703 80,588,180,823
  17 1397/09/08 3,434,532 3,399,877 0 0 59,877 46 36,174 23,703 80,587,284,234
  18 1397/09/07 3,434,427 3,399,839 0 0 59,877 0 36,128 23,749 80,742,788,133
  19 1397/09/06 3,522,409 3,486,907 0 0 59,877 462 36,128 23,749 82,810,558,732
  20 1397/09/05 3,490,892 3,456,379 0 0 59,877 0 35,666 24,211 83,682,383,192