صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۸,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۴۱,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۷۶۹,۰۳۸,۸۸۹,۹۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۳۹۴,۹۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۱۹۸,۱۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۱۹۸,۱۶۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ ۳۰,۳۹۴,۹۳۴ ۳۰,۱۹۸,۱۶۸ ۰ ۴۶ ۱۶۷,۱۶۳ ۳۷۴ ۱۰۸,۵۸۲ ۵۸,۵۸۱ ۱,۷۶۹,۰۳۸,۸۸۹,۹۱۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ ۳۰,۷۲۱,۲۴۹ ۳۰,۵۲۱,۷۲۲ ۰ ۶۲۰ ۱۶۷,۱۱۷ ۱۵۱ ۱۰۸,۲۰۸ ۵۸,۹۰۹ ۱,۷۹۸,۰۰۴,۱۴۹,۵۸۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ۳۱,۷۹۸,۴۱۷ ۳۱,۵۸۹,۸۳۶ ۰ ۱,۳۰۷ ۱۶۶,۴۹۷ ۶۶ ۱۰۸,۰۵۷ ۵۸,۴۴۰ ۱,۸۴۶,۱۱۰,۰۱۴,۳۷۹
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ ۳۲,۶۵۹,۷۳۵ ۳۲,۴۴۰,۵۸۲ ۰ ۰ ۱۶۵,۱۹۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۱ ۵۷,۱۹۹ ۱,۸۵۵,۵۶۸,۸۷۳,۰۳۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ ۳۲,۵۸۳,۴۶۲ ۳۲,۳۶۴,۸۵۲ ۰ ۰ ۱۶۵,۱۹۰ ۰ ۱۰۷,۹۹۱ ۵۷,۱۹۹ ۱,۸۵۱,۲۳۷,۱۵۱,۴۷۸
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ ۳۲,۵۸۵,۲۶۶ ۳۲,۳۶۶,۶۵۶ ۰ ۷۷۹ ۱۶۵,۱۹۰ ۲ ۱۰۷,۹۹۱ ۵۷,۱۹۹ ۱,۸۵۱,۳۴۰,۳۸۰,۸۶۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۳۲,۵۸۷,۰۵۸ ۳۲,۳۶۵,۴۳۷ ۰ ۵۸۳ ۱۶۴,۴۱۱ ۶۳ ۱۰۷,۹۸۹ ۵۶,۴۲۲ ۱,۸۲۶,۱۲۲,۷۱۱,۹۷۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳۱,۷۱۸,۳۹۵ ۳۱,۵۰۰,۷۵۴ ۰ ۶۲۷ ۱۶۳,۸۲۸ ۲۹۱ ۱۰۷,۹۲۶ ۵۵,۹۰۲ ۱,۷۶۰,۹۵۵,۱۴۹,۷۶۸
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۳۰,۶۸۷,۸۵۰ ۳۰,۴۷۶,۰۳۳ ۰ ۶۴۷ ۱۶۳,۲۰۱ ۲۶ ۱۰۷,۶۳۵ ۵۵,۵۶۶ ۱,۶۹۳,۴۳۱,۲۵۷,۶۰۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۳۰,۰۲۴,۲۴۹ ۲۹,۸۱۴,۶۷۳ ۰ ۵۷ ۱۶۲,۵۵۴ ۴۹ ۱۰۷,۶۰۹ ۵۴,۹۴۵ ۱,۶۳۸,۱۶۷,۲۳۰,۵۸۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۳۰,۰۵۸,۰۷۸ ۲۹,۸۴۸,۲۶۲ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۹۷ ۰ ۱۰۷,۵۶۰ ۵۴,۹۳۷ ۱,۶۳۹,۷۷۳,۹۶۲,۳۶۳
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۲۹,۵۹۴,۹۷۲ ۲۹,۳۸۹,۰۳۷ ۰ ۰ ۱۶۲,۴۹۷ ۰ ۱۰۷,۵۶۰ ۵۴,۹۳۷ ۱,۶۱۴,۵۴۵,۵۰۰,۴۲۰
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۲۹,۵۹۶,۶۵۰ ۲۹,۳۹۰,۷۱۵ ۰ ۹۷ ۱۶۲,۴۹۷ ۲,۲۳۴ ۱۰۷,۵۶۰ ۵۴,۹۳۷ ۱,۶۱۴,۶۳۷,۶۹۵,۹۲۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۲۹,۵۷۷,۹۳۴ ۲۹,۳۷۹,۷۱۰ ۰ ۱۷ ۱۶۲,۴۰۰ ۱,۴۳۳ ۱۰۵,۳۲۶ ۵۷,۰۷۴ ۱,۶۷۶,۸۱۷,۵۴۵,۴۱۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۲۹,۷۹۷,۰۵۷ ۲۹,۶۰۱,۷۰۴ ۰ ۱۷ ۱۶۲,۳۸۳ ۷۳۷ ۱۰۳,۸۹۳ ۵۸,۴۹۰ ۱,۷۳۱,۴۰۳,۶۹۵,۹۰۹
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۳۰,۵۹۲,۳۴۶ ۳۰,۳۹۲,۹۱۹ ۰ ۶۰۶ ۱۶۲,۳۶۶ ۵۴۴ ۱۰۳,۱۵۶ ۵۹,۲۱۰ ۱,۷۹۹,۵۶۴,۷۶۰,۶۳۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۳۱,۳۵۷,۶۷۷ ۳۱,۱۵۲,۱۳۵ ۰ ۵۴ ۱۶۱,۷۶۰ ۸۱۴ ۱۰۲,۶۱۲ ۵۹,۱۴۸ ۱,۸۴۲,۵۸۶,۵۰۹,۳۷۰
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۳۰,۸۳۲,۹۵۸ ۳۰,۶۲۴,۹۰۰ ۰ ۰ ۱۶۱,۷۰۶ ۰ ۱۰۱,۷۹۸ ۵۹,۹۰۸ ۱,۸۳۴,۶۷۶,۵۰۴,۷۲۰
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۳۰,۵۴۰,۴۵۶ ۳۰,۳۳۴,۳۴۹ ۰ ۰ ۱۶۱,۷۰۶ ۰ ۱۰۱,۷۹۸ ۵۹,۹۰۸ ۱,۸۱۷,۲۷۰,۲۰۵,۰۴۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۳۰,۵۴۲,۰۲۹ ۳۰,۳۳۵,۹۲۳ ۰ ۳۲۰ ۱۶۱,۷۰۶ ۷۳۲ ۱۰۱,۷۹۸ ۵۹,۹۰۸ ۱,۸۱۷,۳۶۴,۴۶۴,۰۱۵