صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۰,۶۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۹,۳۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۸۳,۱۶۲,۵۹۰,۴۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۰۵۶,۳۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۹۷۵,۹۴۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۹۷۵,۹۴۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۶,۰۵۶,۳۲۹ ۵,۹۷۵,۹۴۱ ۰ ۳۱ ۷۵,۵۱۷ ۰ ۴۴,۸۶۷ ۳۰,۶۵۰ ۱۸۳,۱۶۲,۵۹۰,۴۰۹
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۵,۹۷۴,۰۵۲ ۵,۸۹۴,۳۶۹ ۰ ۰ ۷۵,۴۸۶ ۰ ۴۴,۸۶۷ ۳۰,۶۱۹ ۱۸۰,۴۷۹,۶۸۰,۸۴۸
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۵,۹۲۷,۲۰۰ ۵,۸۴۸,۱۸۹ ۰ ۰ ۷۵,۴۸۶ ۰ ۴۴,۸۶۷ ۳۰,۶۱۹ ۱۷۹,۰۶۵,۶۹۸,۳۰۰
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۵,۹۲۷,۳۰۶ ۵,۸۴۸,۲۹۵ ۰ ۰ ۷۵,۴۸۶ ۰ ۴۴,۸۶۷ ۳۰,۶۱۹ ۱۷۹,۰۶۸,۹۵۵,۲۵۹
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۵,۹۲۷,۴۱۳ ۵,۸۴۸,۴۰۲ ۰ ۰ ۷۵,۴۸۶ ۱۰۰ ۴۴,۸۶۷ ۳۰,۶۱۹ ۱۷۹,۰۷۲,۲۲۴,۱۰۵
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ۶,۰۷۷,۰۹۰ ۵,۹۹۶,۱۹۷ ۰ ۱۶۲ ۷۵,۴۸۶ ۰ ۴۴,۷۶۷ ۳۰,۷۱۹ ۱۸۴,۱۹۷,۱۸۳,۳۲۵
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۶,۱۵۵,۵۲۹ ۶,۰۷۲,۹۱۵ ۰ ۰ ۷۵,۳۲۴ ۰ ۴۴,۷۶۷ ۳۰,۵۵۷ ۱۸۵,۵۷۰,۰۶۶,۰۷۴
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۶,۰۹۳,۴۷۶ ۶,۰۱۱,۶۶۲ ۰ ۰ ۷۵,۳۲۴ ۱ ۴۴,۷۶۷ ۳۰,۵۵۷ ۱۸۳,۶۹۸,۳۶۷,۰۳۱
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۶,۱۲۰,۵۶۹ ۶,۰۳۸,۳۷۲ ۰ ۰ ۷۵,۳۲۴ ۰ ۴۴,۷۶۶ ۳۰,۵۵۸ ۱۸۴,۵۲۰,۵۵۸,۰۶۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۶,۰۳۷,۸۹۴ ۵,۹۵۶,۸۸۳ ۰ ۰ ۷۵,۳۲۴ ۰ ۴۴,۷۶۶ ۳۰,۵۵۸ ۱۸۲,۰۳۰,۴۱۸,۷۰۸
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۶,۰۳۸,۰۱۰ ۵,۹۵۶,۹۹۸ ۰ ۳۸ ۷۵,۳۲۴ ۰ ۴۴,۷۶۶ ۳۰,۵۵۸ ۱۸۲,۰۳۳,۹۵۷,۳۱۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۶,۰۳۸,۱۲۶ ۵,۹۵۷,۰۱۴ ۰ ۰ ۷۵,۲۸۶ ۰ ۴۴,۷۶۶ ۳۰,۵۲۰ ۱۸۱,۸۰۸,۰۵۶,۴۵۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۶,۰۰۱,۴۱۸ ۵,۹۲۰,۸۳۳ ۰ ۰ ۷۵,۲۸۶ ۰ ۴۴,۷۶۶ ۳۰,۵۲۰ ۱۸۰,۷۰۳,۸۲۴,۲۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۶,۰۰۱,۵۳۳ ۵,۹۲۰,۹۴۸ ۰ ۲۰ ۷۵,۲۸۶ ۰ ۴۴,۷۶۶ ۳۰,۵۲۰ ۱۸۰,۷۰۷,۳۲۵,۴۲۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۶,۰۰۱,۶۴۲ ۵,۹۲۱,۰۰۵ ۰ ۴۲۰ ۷۵,۲۶۶ ۰ ۴۴,۷۶۶ ۳۰,۵۰۰ ۱۸۰,۵۹۰,۶۴۰,۸۵۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۵,۹۵۱,۴۳۴ ۵,۸۷۰,۱۶۱ ۰ ۰ ۷۴,۸۴۶ ۰ ۴۴,۷۶۶ ۳۰,۰۸۰ ۱۷۶,۵۷۴,۴۳۵,۳۴۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۵,۸۵۴,۹۱۶ ۵,۷۷۵,۰۲۵ ۰ ۰ ۷۴,۸۴۶ ۰ ۴۴,۷۶۶ ۳۰,۰۸۰ ۱۷۳,۷۱۲,۷۴۴,۹۴۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۵,۸۵۵,۴۱۸ ۵,۷۷۵,۵۲۷ ۰ ۱۴۵ ۷۴,۸۴۶ ۱۱ ۴۴,۷۶۶ ۳۰,۰۸۰ ۱۷۳,۷۲۷,۸۴۵,۸۰۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۵,۸۵۵,۴۹۱ ۵,۷۷۵,۲۴۳ ۰ ۲۵ ۷۴,۷۰۱ ۴ ۴۴,۷۵۵ ۲۹,۹۴۶ ۱۷۲,۹۴۵,۴۲۶,۸۲۸
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۵,۷۸۳,۵۴۹ ۵,۷۰۴,۲۷۶ ۰ ۱۹۰ ۷۴,۶۷۶ ۰ ۴۴,۷۵۱ ۲۹,۹۲۵ ۱۷۰,۷۰۰,۴۷۳,۸۹۹