اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,248
تعداد واحدهای باقی مانده: 169,752
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 147,022,377,591
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,934,674
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,860,565
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,860,565
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محمود حاتمی ,محمدرضا قاسمی ,حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/26 4,934,674 4,860,565 0 0 73,534 20 43,286 30,248 147,022,377,591
  2 1398/03/25 4,818,112 4,747,077 0 0 73,534 0 43,266 30,268 143,684,524,367
  3 1398/03/24 4,837,317 4,766,071 0 0 73,534 0 43,266 30,268 144,259,439,271
  4 1398/03/23 4,837,564 4,766,318 0 0 73,534 0 43,266 30,268 144,266,923,400
  5 1398/03/22 4,837,812 4,766,566 0 108 73,534 0 43,266 30,268 144,274,411,153
  6 1398/03/21 4,788,512 4,717,717 0 0 73,426 0 43,266 30,160 142,286,348,571
  7 1398/03/20 4,823,022 4,751,544 0 0 73,426 95 43,266 30,160 143,306,572,668
  8 1398/03/19 4,860,361 4,788,567 0 0 73,426 0 43,171 30,255 144,878,097,842
  9 1398/03/18 4,787,811 4,719,339 0 0 73,426 0 43,171 30,255 142,783,608,577
  10 1398/03/17 4,791,115 4,722,604 0 0 73,426 0 43,171 30,255 142,882,371,264
  11 1398/03/16 4,791,356 4,722,844 0 0 73,426 0 43,171 30,255 142,889,643,857
  12 1398/03/15 4,791,597 4,723,085 0 0 73,426 0 43,171 30,255 142,896,925,094
  13 1398/03/14 4,792,021 4,723,509 0 0 73,426 0 43,171 30,255 142,909,760,710
  14 1398/03/13 4,792,261 4,723,749 0 0 73,426 372 43,171 30,255 142,917,032,128
  15 1398/03/12 4,723,975 4,657,251 0 0 73,426 0 42,799 30,627 142,637,638,778
  16 1398/03/11 4,676,821 4,611,118 0 0 73,426 0 42,799 30,627 141,224,712,803
  17 1398/03/10 4,738,234 4,672,739 0 0 73,426 0 42,799 30,627 143,111,966,085
  18 1398/03/09 4,738,464 4,672,968 0 25 73,426 3 42,799 30,627 143,118,995,531
  19 1398/03/08 4,738,687 4,673,144 0 0 73,401 30 42,796 30,605 143,021,579,500
  20 1398/03/07 4,689,819 4,626,126 0 0 73,401 0 42,766 30,635 141,721,357,124