اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 30,848
تعداد واحدهای باقی مانده: 169,152
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 137,420,217,648
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,515,516
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,454,753
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,454,753
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محمود حاتمی ,محمدرضا قاسمی ,حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/31 4,515,516 4,454,753 0 0 73,401 0 42,553 30,848 137,420,217,648
  2 1398/02/30 4,428,218 4,368,709 0 0 73,401 0 42,553 30,848 134,765,934,250
  3 1398/02/29 4,439,884 4,380,207 0 0 73,401 0 42,553 30,848 135,120,619,884
  4 1398/02/28 4,452,056 4,393,088 0 0 73,401 0 42,553 30,848 135,517,984,650
  5 1398/02/27 4,443,142 4,384,305 0 0 73,401 0 42,553 30,848 135,247,045,456
  6 1398/02/26 4,443,353 4,384,517 0 0 73,401 10 42,553 30,848 135,253,567,145
  7 1398/02/25 4,443,546 4,384,728 0 44 73,401 69 42,543 30,858 135,303,938,570
  8 1398/02/24 4,480,587 4,421,312 0 0 73,357 3,627 42,474 30,883 136,543,372,319
  9 1398/02/23 4,396,421 4,343,295 0 0 73,357 91 38,847 34,510 149,887,104,602
  10 1398/02/22 4,327,428 4,270,453 0 44 73,357 1 38,756 34,601 147,761,952,313
  11 1398/02/21 4,452,845 4,394,007 0 0 73,313 0 38,755 34,558 151,848,088,837
  12 1398/02/20 4,543,577 4,483,369 0 0 73,313 0 38,755 34,558 154,936,255,884
  13 1398/02/19 4,543,797 4,483,589 0 17 73,313 59 38,755 34,558 154,943,857,714
  14 1398/02/18 4,543,914 4,483,779 0 0 73,296 348 38,696 34,600 155,138,760,578
  15 1398/02/17 4,470,811 4,412,309 0 336 73,296 10 38,348 34,948 154,201,364,654
  16 1398/02/16 4,612,446 4,551,351 0 354 72,960 100 38,338 34,622 157,576,871,537
  17 1398/02/15 4,788,804 4,724,701 0 557 72,606 49 38,238 34,368 162,378,528,020
  18 1398/02/14 4,819,913 4,755,591 0 0 72,049 0 38,189 33,860 161,024,296,402
  19 1398/02/13 4,757,684 4,694,352 0 0 72,049 0 38,189 33,860 158,950,774,216
  20 1398/02/12 4,757,916 4,694,585 0 0 72,049 0 38,189 33,860 158,958,636,635