صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۸۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۱,۱۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷۹,۶۸۲,۴۶۷,۴۸۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۳۰۷,۹۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۲۳۱,۱۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۲۳۱,۱۸۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۶,۳۰۷,۹۵۸ ۶,۲۳۱,۱۸۶ ۰ ۲۰ ۷۹,۵۳۹ ۰ ۵۰,۷۰۳ ۲۸,۸۳۶ ۱۷۹,۶۸۲,۴۶۷,۴۸۲
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۶,۲۸۴,۷۳۰ ۶,۲۰۸,۲۲۷ ۰ ۱۸۰ ۷۹,۵۱۹ ۱۱۵ ۵۰,۷۰۳ ۲۸,۸۱۶ ۱۷۸,۸۹۶,۲۷۶,۳۵۲
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۶,۲۷۴,۶۰۴ ۶,۱۹۸,۰۷۲ ۰ ۰ ۷۹,۳۳۹ ۰ ۵۰,۵۸۸ ۲۸,۷۵۱ ۱۷۸,۲۰۰,۷۶۸,۲۲۸
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۶,۳۴۳,۷۴۲ ۶,۲۶۶,۲۱۷ ۰ ۰ ۷۹,۳۳۹ ۰ ۵۰,۵۸۸ ۲۸,۷۵۱ ۱۸۰,۱۶۰,۰۰۰,۷۳۶
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۶,۳۷۳,۴۶۵ ۶,۲۹۴,۶۶۹ ۰ ۰ ۷۹,۳۳۹ ۰ ۵۰,۵۸۸ ۲۸,۷۵۱ ۱۸۰,۹۷۸,۰۳۶,۰۵۸
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۶,۳۷۳,۲۵۴ ۶,۲۹۴,۴۵۹ ۰ ۰ ۷۹,۳۳۹ ۶۰ ۵۰,۵۸۸ ۲۸,۷۵۱ ۱۸۰,۹۷۱,۹۹۴,۶۶۹
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۶,۳۷۲,۸۷۹ ۶,۲۹۴,۲۴۷ ۰ ۰ ۷۹,۳۳۹ ۲۲ ۵۰,۵۲۸ ۲۸,۸۱۱ ۱۸۱,۳۴۳,۵۶۰,۱۷۵
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۶,۳۷۸,۶۰۹ ۶,۲۹۹,۸۳۱ ۰ ۰ ۷۹,۳۳۹ ۰ ۵۰,۵۰۶ ۲۸,۸۳۳ ۱۸۱,۶۴۳,۰۱۹,۰۸۷
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۶,۳۳۹,۵۱۷ ۶,۲۶۲,۳۷۱ ۰ ۱۴۲ ۷۹,۳۳۹ ۰ ۵۰,۵۰۶ ۲۸,۸۳۳ ۱۸۰,۵۶۲,۹۴۴,۱۷۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۶,۳۱۵,۳۸۶ ۶,۲۳۸,۲۰۴ ۰ ۳۱ ۷۹,۱۹۷ ۷۵۶ ۵۰,۵۰۶ ۲۸,۶۹۱ ۱۷۸,۹۸۰,۳۱۰,۵۰۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۶,۳۷۱,۹۶۶ ۶,۲۹۵,۸۵۳ ۰ ۰ ۷۹,۱۶۶ ۰ ۴۹,۷۵۰ ۲۹,۴۱۶ ۱۸۵,۱۹۸,۸۰۷,۰۳۵
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۶,۳۵۴,۳۷۷ ۶,۲۷۹,۴۰۴ ۰ ۰ ۷۹,۱۶۶ ۰ ۴۹,۷۵۰ ۲۹,۴۱۶ ۱۸۴,۷۱۴,۹۶۱,۱۸۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۶,۳۵۴,۴۲۵ ۶,۲۷۹,۴۵۳ ۰ ۰ ۷۹,۱۶۶ ۰ ۴۹,۷۵۰ ۲۹,۴۱۶ ۱۸۴,۷۱۶,۳۸۶,۳۶۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۶,۳۵۴,۴۷۵ ۶,۲۷۹,۵۰۲ ۰ ۱۰ ۷۹,۱۶۶ ۰ ۴۹,۷۵۰ ۲۹,۴۱۶ ۱۸۴,۷۱۷,۸۴۳,۶۹۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۶,۳۵۵,۲۰۳ ۶,۲۸۰,۲۰۵ ۰ ۵۴ ۷۹,۱۵۶ ۰ ۴۹,۷۵۰ ۲۹,۴۰۶ ۱۸۴,۶۷۵,۷۰۷,۲۵۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۶,۳۴۲,۶۸۹ ۶,۲۶۷,۷۳۴ ۰ ۰ ۷۹,۱۰۲ ۵۸۱ ۴۹,۷۵۰ ۲۹,۳۵۲ ۱۸۳,۹۷۰,۵۱۳,۸۴۰
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۶,۴۱۲,۱۴۴ ۶,۳۳۸,۶۵۵ ۰ ۷۱۹ ۷۹,۱۰۲ ۵۲ ۴۹,۱۶۹ ۲۹,۹۳۳ ۱۸۹,۷۳۴,۹۷۴,۷۲۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۶,۴۳۴,۴۳۷ ۶,۳۵۸,۹۴۷ ۰ ۰ ۷۸,۳۸۳ ۰ ۴۹,۱۱۷ ۲۹,۲۶۶ ۱۸۶,۱۰۰,۹۳۰,۹۷۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۶,۴۸۱,۹۲۰ ۶,۴۰۵,۷۴۶ ۰ ۰ ۷۸,۳۸۳ ۰ ۴۹,۱۱۷ ۲۹,۲۶۶ ۱۸۷,۴۷۰,۵۵۴,۷۹۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۶,۴۸۱,۹۷۸ ۶,۴۰۵,۸۰۴ ۰ ۱ ۷۸,۳۸۳ ۰ ۴۹,۱۱۷ ۲۹,۲۶۶ ۱۸۷,۴۷۲,۲۵۴,۷۶۵