صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۲,۵۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۷,۴۴۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۴۴,۲۸۳,۶۸۷,۳۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۲۰,۰۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۵۷۳,۸۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۵۷۳,۸۲۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۰,۷۲۰,۰۷۳ ۱۰,۵۷۳,۸۲۳ ۰ ۱۱ ۸۸,۸۲۴ ۰ ۵۶,۲۶۴ ۳۲,۵۶۰ ۳۴۴,۲۸۳,۶۸۷,۳۸۵
۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۱۰,۴۵۹,۹۲۳ ۱۰,۳۱۷,۳۵۲ ۰ ۰ ۸۸,۸۱۳ ۰ ۵۶,۲۶۴ ۳۲,۵۴۹ ۳۳۵,۸۱۹,۴۹۴,۵۹۰
۳ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ ۱۰,۲۰۵,۳۸۵ ۱۰,۰۶۸,۹۴۲ ۰ ۰ ۸۸,۸۱۳ ۰ ۵۶,۲۶۴ ۳۲,۵۴۹ ۳۲۷,۷۳۴,۰۰۴,۰۸۹
۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ ۱۰,۲۰۵,۷۰۳ ۱۰,۰۶۹,۲۶۰ ۰ ۰ ۸۸,۸۱۳ ۱۰۶ ۵۶,۲۶۴ ۳۲,۵۴۹ ۳۲۷,۷۴۴,۳۳۱,۸۰۰
۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۱۰,۲۰۵,۵۷۸ ۱۰,۰۶۹,۵۷۷ ۰ ۶ ۸۸,۸۱۳ ۶ ۵۶,۱۵۸ ۳۲,۶۵۵ ۳۲۸,۸۲۲,۰۴۹,۵۶۸
۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۹,۹۴۰,۵۲۴ ۹,۸۰۸,۳۲۲ ۰ ۰ ۸۸,۸۰۷ ۰ ۵۶,۱۵۲ ۳۲,۶۵۵ ۳۲۰,۲۹۰,۷۶۶,۵۰۶
۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ ۹,۹۶۱,۲۷۹ ۹,۸۲۸,۷۵۰ ۰ ۰ ۸۸,۸۰۷ ۰ ۵۶,۱۵۲ ۳۲,۶۵۵ ۳۲۰,۹۵۷,۸۳۴,۱۱۱
۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ ۹,۹۶۱,۵۸۲ ۹,۸۲۹,۰۵۳ ۰ ۰ ۸۸,۸۰۷ ۰ ۵۶,۱۵۲ ۳۲,۶۵۵ ۳۲۰,۹۶۷,۷۲۶,۹۸۶
۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ ۹,۹۶۱,۸۸۵ ۹,۸۲۹,۳۵۶ ۰ ۰ ۸۸,۸۰۷ ۰ ۵۶,۱۵۲ ۳۲,۶۵۵ ۳۲۰,۹۷۷,۶۲۹,۱۷۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ ۹,۹۶۲,۱۸۵ ۹,۸۲۹,۶۵۶ ۰ ۰ ۸۸,۸۰۷ ۰ ۵۶,۱۵۲ ۳۲,۶۵۵ ۳۲۰,۹۸۷,۴۲۴,۲۹۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۹,۹۶۲,۴۸۶ ۹,۸۲۹,۹۵۶ ۰ ۱ ۸۸,۸۰۷ ۱۴ ۵۶,۱۵۲ ۳۲,۶۵۵ ۳۲۰,۹۹۷,۲۲۶,۱۶۴
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۹,۹۵۸,۶۶۰ ۹,۸۲۶,۱۸۳ ۰ ۱۹۰ ۸۸,۸۰۶ ۲,۰۰۰ ۵۶,۱۳۸ ۳۲,۶۶۸ ۳۲۱,۰۰۱,۷۵۶,۵۴۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۹,۶۷۰,۹۹۴ ۹,۵۴۹,۲۷۴ ۰ ۹۸۸ ۸۸,۶۱۶ ۱۰ ۵۴,۱۳۸ ۳۴,۴۷۸ ۳۲۹,۲۳۹,۸۸۱,۵۳۲
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۹,۷۸۲,۹۱۰ ۹,۶۵۶,۹۳۲ ۰ ۹۱ ۸۷,۶۲۸ ۵۶۰ ۵۴,۱۲۸ ۳۳,۵۰۰ ۳۲۳,۵۰۷,۲۳۵,۰۴۷
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۹,۶۴۹,۶۹۵ ۹,۵۲۷,۴۷۰ ۰ ۱۵۷ ۸۷,۵۳۷ ۹۲ ۵۳,۵۶۸ ۳۳,۹۶۹ ۳۲۳,۶۳۸,۶۳۸,۳۹۶
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۹,۸۱۳,۶۶۳ ۹,۶۸۸,۸۵۱ ۰ ۰ ۸۷,۳۸۰ ۰ ۵۳,۴۷۶ ۳۳,۹۰۴ ۳۲۸,۴۹۰,۸۰۶,۵۰۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۱۰,۰۹۶,۱۸۴ ۹,۹۶۸,۶۱۵ ۰ ۰ ۸۷,۳۸۰ ۰ ۵۳,۴۷۶ ۳۳,۹۰۴ ۳۳۷,۹۷۵,۹۲۵,۵۴۴
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۱۰,۰۹۶,۴۱۵ ۹,۹۶۸,۸۴۶ ۰ ۰ ۸۷,۳۸۰ ۴۲ ۵۳,۴۷۶ ۳۳,۹۰۴ ۳۳۷,۹۸۳,۷۶۶,۵۵۲
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۱۰,۰۹۶,۴۸۹ ۹,۹۶۹,۰۷۸ ۰ ۳۰ ۸۷,۳۸۰ ۱۹۴ ۵۳,۴۳۴ ۳۳,۹۴۶ ۳۳۸,۴۱۰,۳۳۱,۰۲۵
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۱۰,۱۳۳,۰۱۶ ۱۰,۰۰۵,۶۹۱ ۰ ۳۳ ۸۷,۳۵۰ ۱۰ ۵۳,۲۴۰ ۳۴,۱۱۰ ۳۴۱,۲۹۴,۱۲۰,۹۷۱