صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۰,۰۰۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۹,۹۹۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷۷۲,۵۲۶,۰۱۸,۴۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹,۴۳۶,۲۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹,۳۰۸,۸۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹,۳۰۸,۸۰۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۱۹,۴۳۶,۲۶۴ ۱۹,۳۰۸,۸۰۶ ۰ ۵۶۰ ۱۰۸,۱۹۳ ۲۵۸ ۶۸,۱۸۴ ۴۰,۰۰۹ ۷۷۲,۵۲۶,۰۱۸,۴۸۵
  ۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ ۱۹,۱۸۲,۲۹۳ ۱۹,۰۵۷,۹۶۷ ۰ ۶۸ ۱۰۷,۶۳۳ ۴۹ ۶۷,۹۲۶ ۳۹,۷۰۷ ۷۵۶,۷۳۴,۶۸۹,۲۸۴
  ۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۱۹,۲۶۶,۲۴۳ ۱۹,۱۴۲,۶۹۳ ۰ ۰ ۱۰۷,۵۶۵ ۰ ۶۷,۸۷۷ ۳۹,۶۸۸ ۷۵۹,۷۳۵,۱۹۰,۴۵۴
  ۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ ۱۸,۶۲۰,۷۹۶ ۱۸,۵۰۲,۲۷۰ ۰ ۰ ۱۰۷,۵۶۵ ۰ ۶۷,۸۷۷ ۳۹,۶۸۸ ۷۳۴,۳۱۸,۱۰۸,۵۴۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۸,۶۲۱,۶۷۹ ۱۸,۵۰۳,۱۵۳ ۰ ۵۹ ۱۰۷,۵۶۵ ۴۴۸ ۶۷,۸۷۷ ۳۹,۶۸۸ ۷۳۴,۳۵۳,۱۴۷,۶۱۵
  ۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۸,۶۲۱,۲۳۸ ۱۸,۵۰۳,۸۶۳ ۰ ۲۳۲ ۱۰۷,۵۰۶ ۲۷۵ ۶۷,۴۲۹ ۴۰,۰۷۷ ۷۴۱,۵۷۹,۳۰۳,۹۳۸
  ۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۱۸,۳۵۷,۶۷۳ ۱۸,۲۴۲,۴۶۹ ۰ ۰ ۱۰۷,۲۷۴ ۰ ۶۷,۱۵۴ ۴۰,۱۲۰ ۷۳۱,۸۸۷,۸۶۶,۲۳۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ ۱۸,۸۵۳,۶۹۱ ۱۸,۷۳۵,۸۶۶ ۰ ۰ ۱۰۷,۲۷۴ ۰ ۶۷,۱۵۴ ۴۰,۱۲۰ ۷۵۱,۶۸۲,۹۵۹,۵۵۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۱۸,۸۵۴,۵۷۰ ۱۸,۷۳۶,۷۴۶ ۰ ۴۴۲ ۱۰۷,۲۷۴ ۲۷ ۶۷,۱۵۴ ۴۰,۱۲۰ ۷۵۱,۷۱۸,۲۳۱,۳۱۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۸,۸۵۵,۳۶۹ ۱۸,۷۳۶,۳۱۳ ۰ ۰ ۱۰۶,۸۳۲ ۰ ۶۷,۱۲۷ ۳۹,۷۰۵ ۷۴۳,۹۲۵,۳۰۸,۴۱۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۹,۱۰۰,۸۹۳ ۱۸,۹۸۰,۲۱۵ ۰ ۰ ۱۰۶,۸۳۲ ۰ ۶۷,۱۲۷ ۳۹,۷۰۵ ۷۵۳,۶۰۹,۴۴۴,۳۲۱
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۹,۱۰۱,۷۹۳ ۱۸,۹۸۱,۱۱۵ ۰ ۵۳۳ ۱۰۶,۸۳۲ ۵۶ ۶۷,۱۲۷ ۳۹,۷۰۵ ۷۵۳,۶۴۵,۱۷۵,۵۷۵
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ ۱۹,۱۰۰,۷۹۵ ۱۸,۹۷۸,۶۵۰ ۰ ۴۰۹ ۱۰۶,۲۹۹ ۴۸ ۶۷,۰۷۱ ۳۹,۲۲۸ ۷۴۴,۴۹۴,۴۶۸,۳۵۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ ۱۹,۲۹۳,۴۹۴ ۱۹,۱۶۸,۷۰۶ ۰ ۵۷ ۱۰۵,۸۹۰ ۲۴۶ ۶۷,۰۲۳ ۳۸,۸۶۷ ۷۴۵,۰۳۰,۱۱۳,۸۹۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۱۹,۲۵۰,۹۲۴ ۱۹,۱۲۴,۲۹۵ ۰ ۱۶۸ ۱۰۵,۸۳۳ ۱,۸۷۳ ۶۶,۷۷۷ ۳۹,۰۵۶ ۷۴۶,۹۱۸,۴۷۳,۸۹۸
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۸,۷۰۷,۸۰۴ ۱۸,۵۹۰,۴۸۴ ۰ ۲۶۳ ۱۰۵,۶۶۵ ۶۸ ۶۴,۹۰۴ ۴۰,۷۶۱ ۷۵۷,۷۶۶,۷۱۷,۸۶۴
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۸,۸۰۳,۷۲۷ ۱۸,۶۸۵,۰۳۱ ۰ ۰ ۱۰۵,۴۰۲ ۰ ۶۴,۸۳۶ ۴۰,۵۶۶ ۷۵۷,۹۷۶,۹۵۴,۸۹۳
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۹,۲۹۲,۵۱۷ ۱۹,۱۶۹,۳۲۵ ۰ ۰ ۱۰۵,۴۰۲ ۰ ۶۴,۸۳۶ ۴۰,۵۶۶ ۷۷۷,۶۲۲,۸۵۰,۴۰۶
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۹,۲۹۳,۲۱۹ ۱۹,۱۷۰,۰۲۷ ۰ ۱,۰۵۳ ۱۰۵,۴۰۲ ۳۰۳ ۶۴,۸۳۶ ۴۰,۵۶۶ ۷۷۷,۶۵۱,۳۳۲,۰۹۵
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۹,۲۹۲,۹۸۳ ۱۹,۱۶۷,۴۷۱ ۰ ۱,۸۷۱ ۱۰۴,۳۴۹ ۰ ۶۴,۵۳۳ ۳۹,۸۱۶ ۷۶۳,۱۷۲,۰۳۶,۷۸۶