اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 32,419
تعداد واحدهای باقی مانده: 167,581
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 121,698,071,407
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,794,902
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,753,912
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,753,912
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : محمود حاتمی ,محمدرضا قاسمی ,حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/12/26 3,794,902 3,753,912 0 0 69,296 0 36,877 32,419 121,698,071,407
  2 1397/12/25 3,778,021 3,737,162 0 0 69,296 0 36,877 32,419 121,155,057,113
  3 1397/12/24 3,741,199 3,701,811 0 0 69,296 0 36,877 32,419 120,009,006,459
  4 1397/12/23 3,741,542 3,702,122 0 106 69,296 35 36,877 32,419 120,019,095,826
  5 1397/12/22 3,741,728 3,702,222 0 0 69,190 0 36,842 32,348 119,759,480,121
  6 1397/12/21 3,700,578 3,662,384 0 0 69,190 0 36,842 32,348 118,470,805,154
  7 1397/12/20 3,678,396 3,640,567 0 0 69,190 20 36,842 32,348 117,765,068,357
  8 1397/12/19 3,584,056 3,548,600 0 0 69,190 0 36,822 32,368 114,861,081,848
  9 1397/12/18 3,536,478 3,501,516 0 0 69,190 0 36,822 32,368 113,337,068,728
  10 1397/12/17 3,528,626 3,493,227 0 0 69,190 0 36,822 32,368 113,068,761,907
  11 1397/12/16 3,528,839 3,493,440 0 0 69,190 0 36,822 32,368 113,075,665,880
  12 1397/12/15 3,529,053 3,493,654 0 0 69,190 0 36,822 32,368 113,082,576,562
  13 1397/12/14 3,504,931 3,470,395 0 1,629 69,190 50 36,822 32,368 112,329,761,342
  14 1397/12/13 3,549,197 3,512,358 0 14 67,561 80 36,772 30,789 108,141,976,860
  15 1397/12/12 3,543,406 3,506,664 0 0 67,547 0 36,692 30,855 108,198,102,912
  16 1397/12/11 3,541,052 3,505,388 0 0 67,547 0 36,692 30,855 108,158,739,410
  17 1397/12/10 3,578,269 3,542,223 0 0 67,547 0 36,692 30,855 109,295,282,941
  18 1397/12/09 3,578,427 3,542,380 0 0 67,547 0 36,692 30,855 109,300,140,150
  19 1397/12/08 3,578,583 3,542,536 0 56 67,547 10 36,692 30,855 109,304,946,641
  20 1397/12/07 3,567,640 3,531,654 0 0 67,491 20 36,682 30,809 108,806,737,858