صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۲۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۰,۷۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۹۶,۹۲۱,۷۱۴,۹۵۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۸۱۴,۶۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۷۳۲,۳۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۷۳۲,۳۶۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۱۷
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۶,۸۱۴,۶۱۴ ۶,۷۳۲,۳۶۶ ۰ ۰ ۸۰,۰۲۳ ۰ ۵۰,۷۷۳ ۲۹,۲۵۰ ۱۹۶,۹۲۱,۷۱۴,۹۵۴
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۶,۷۲۵,۰۱۳ ۶,۶۴۴,۰۴۵ ۰ ۰ ۸۰,۰۲۳ ۰ ۵۰,۷۷۳ ۲۹,۲۵۰ ۱۹۴,۳۳۸,۳۱۵,۷۹۸
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۶,۶۱۸,۳۴۴ ۶,۵۳۸,۸۸۵ ۰ ۰ ۸۰,۰۲۳ ۰ ۵۰,۷۷۳ ۲۹,۲۵۰ ۱۹۱,۲۶۲,۳۸۷,۹۱۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۶,۶۱۹,۰۳۳ ۶,۵۳۹,۵۷۴ ۰ ۰ ۸۰,۰۲۳ ۱۰ ۵۰,۷۷۳ ۲۹,۲۵۰ ۱۹۱,۲۸۲,۵۲۵,۰۲۳
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۶,۶۱۸,۷۸۵ ۶,۵۳۹,۳۵۳ ۰ ۰ ۸۰,۰۲۳ ۰ ۵۰,۷۶۳ ۲۹,۲۶۰ ۱۹۱,۳۴۱,۴۵۸,۵۶۸
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۶,۵۷۶,۱۹۹ ۶,۴۹۷,۳۹۸ ۰ ۰ ۸۰,۰۲۳ ۱۰ ۵۰,۷۶۳ ۲۹,۲۶۰ ۱۹۰,۱۱۳,۸۵۵,۵۴۸
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۶,۵۵۷,۲۸۵ ۶,۴۷۸,۷۶۴ ۰ ۴۷۴ ۸۰,۰۲۳ ۰ ۵۰,۷۵۳ ۲۹,۲۷۰ ۱۸۹,۶۳۳,۴۳۱,۷۵۷
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۶,۵۳۴,۹۸۲ ۶,۴۵۴,۲۱۳ ۰ ۰ ۷۹,۵۴۹ ۰ ۵۰,۷۵۳ ۲۸,۷۹۶ ۱۸۵,۸۵۵,۵۲۹,۶۸۷
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۶,۴۸۳,۲۱۲ ۶,۴۰۳,۱۸۳ ۰ ۰ ۷۹,۵۴۹ ۰ ۵۰,۷۵۳ ۲۸,۷۹۶ ۱۸۴,۳۸۶,۰۵۲,۳۰۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۶,۴۵۰,۶۵۷ ۶,۳۷۱,۰۹۱ ۰ ۰ ۷۹,۵۴۹ ۰ ۵۰,۷۵۳ ۲۸,۷۹۶ ۱۸۳,۴۶۱,۹۴۳,۸۱۳
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۶,۴۵۰,۴۴۲ ۶,۳۷۰,۸۷۶ ۰ ۰ ۷۹,۵۴۹ ۰ ۵۰,۷۵۳ ۲۸,۷۹۶ ۱۸۳,۴۵۵,۷۳۷,۰۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۶,۴۵۰,۲۲۷ ۶,۳۷۰,۶۶۱ ۰ ۰ ۷۹,۵۴۹ ۳۰ ۵۰,۷۵۳ ۲۸,۷۹۶ ۱۸۳,۴۴۹,۵۴۹,۷۷۲
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۶,۴۳۴,۵۴۳ ۶,۳۵۵,۲۸۰ ۰ ۱۰ ۷۹,۵۴۹ ۰ ۵۰,۷۲۳ ۲۸,۸۲۶ ۱۸۳,۱۹۷,۳۰۷,۵۱۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۶,۴۲۲,۷۵۸ ۶,۳۴۳,۶۲۰ ۰ ۰ ۷۹,۵۳۹ ۰ ۵۰,۷۲۳ ۲۸,۸۱۶ ۱۸۲,۷۹۷,۷۶۷,۹۳۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۶,۳۵۹,۸۲۹ ۶,۲۸۱,۶۱۰ ۰ ۰ ۷۹,۵۳۹ ۰ ۵۰,۷۲۳ ۲۸,۸۱۶ ۱۸۱,۰۱۰,۸۷۲,۴۴۵
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۶,۳۳۷,۰۹۲ ۶,۲۵۹,۱۹۴ ۰ ۰ ۷۹,۵۳۹ ۰ ۵۰,۷۲۳ ۲۸,۸۱۶ ۱۸۰,۳۶۴,۹۴۰,۵۰۳
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۶,۳۱۵,۲۵۹ ۶,۲۳۸,۳۵۵ ۰ ۰ ۷۹,۵۳۹ ۰ ۵۰,۷۲۳ ۲۸,۸۱۶ ۱۷۹,۷۶۴,۴۳۹,۰۱۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۶,۳۱۴,۶۰۴ ۶,۲۳۷,۷۰۰ ۰ ۰ ۷۹,۵۳۹ ۲۰ ۵۰,۷۲۳ ۲۸,۸۱۶ ۱۷۹,۷۴۵,۵۵۱,۱۵۵
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۶,۳۱۴,۳۳۰ ۶,۲۳۷,۴۷۹ ۰ ۰ ۷۹,۵۳۹ ۰ ۵۰,۷۰۳ ۲۸,۸۳۶ ۱۷۹,۸۶۳,۹۵۴,۸۵۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۶,۳۰۷,۹۵۸ ۶,۲۳۱,۱۸۶ ۰ ۲۰ ۷۹,۵۳۹ ۰ ۵۰,۷۰۳ ۲۸,۸۳۶ ۱۷۹,۶۸۲,۴۶۷,۴۸۲