صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۸۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۷۱۰۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۹,۶۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۰,۳۹۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۷,۷۵۴,۹۱۱,۹۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۴۰۲,۴۲۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۳۲۸,۴۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۳۲۸,۴۷۸
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۵/۲۹
اطلاعات صندوق
متولی صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع صندوق
سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۵,۴۰۲,۴۲۹ ۵,۳۲۸,۴۷۸ ۰ ۲۷ ۷۴,۰۶۹ ۰ ۴۴,۴۶۳ ۲۹,۶۰۶ ۱۵۷,۷۵۴,۹۱۱,۹۹۸
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۵,۴۰۲,۵۱۸ ۵,۳۲۸,۴۹۹ ۰ ۰ ۷۴,۰۴۲ ۵ ۴۴,۴۶۳ ۲۹,۵۷۹ ۱۵۷,۶۱۱,۶۸۲,۸۸۷
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۵,۳۷۵,۸۰۲ ۵,۳۰۲,۱۸۴ ۰ ۰ ۷۴,۰۴۲ ۳۲۹ ۴۴,۴۵۸ ۲۹,۵۸۴ ۱۵۶,۸۵۹,۸۰۰,۳۶۴
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۵,۳۸۶,۳۰۱ ۵,۳۱۳,۳۳۴ ۰ ۰ ۷۴,۰۴۲ ۰ ۴۴,۱۲۹ ۲۹,۹۱۳ ۱۵۸,۹۳۷,۷۵۷,۳۱۲
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۵,۳۸۵,۷۶۲ ۵,۳۱۲,۵۵۶ ۰ ۰ ۷۴,۰۴۲ ۰ ۴۴,۱۲۹ ۲۹,۹۱۳ ۱۵۸,۹۱۴,۵۰۲,۲۸۴
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۵,۳۸۵,۸۵۴ ۵,۳۱۲,۶۴۹ ۰ ۱۲۹ ۷۴,۰۴۲ ۰ ۴۴,۱۲۹ ۲۹,۹۱۳ ۱۵۸,۹۱۷,۲۶۰,۱۲۹
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۵,۳۸۵,۹۴۷ ۵,۳۱۲,۴۲۴ ۰ ۰ ۷۳,۹۱۳ ۶ ۴۴,۱۲۹ ۲۹,۷۸۴ ۱۵۸,۲۲۵,۲۳۸,۱۱۶
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۵,۲۸۸,۰۶۹ ۵,۲۱۵,۹۶۴ ۰ ۰ ۷۳,۹۱۳ ۰ ۴۴,۱۲۳ ۲۹,۷۹۰ ۱۵۵,۳۸۳,۵۷۲,۹۱۶
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۵,۲۶۲,۸۵۵ ۵,۱۹۱,۱۰۳ ۰ ۳۷ ۷۳,۹۱۳ ۱۵ ۴۴,۱۲۳ ۲۹,۷۹۰ ۱۵۴,۶۴۲,۹۵۲,۳۵۶
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۵,۲۶۲,۹۰۸ ۵,۱۹۱,۱۰۳ ۰ ۲۰ ۷۳,۸۷۶ ۰ ۴۴,۱۰۸ ۲۹,۷۶۸ ۱۵۴,۵۲۸,۷۵۲,۳۵۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۵,۲۹۲,۷۶۴ ۵,۲۲۳,۱۷۸ ۰ ۰ ۷۳,۸۵۶ ۰ ۴۴,۱۰۸ ۲۹,۷۴۸ ۱۵۵,۳۷۹,۱۰۵,۹۰۲
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۵,۳۰۵,۵۲۸ ۵,۲۳۵,۷۶۴ ۰ ۰ ۷۳,۸۵۶ ۰ ۴۴,۱۰۸ ۲۹,۷۴۸ ۱۵۵,۷۵۳,۴۹۹,۶۴۵
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۵,۳۰۵,۶۱۱ ۵,۲۳۵,۸۴۶ ۰ ۰ ۷۳,۸۵۶ ۰ ۴۴,۱۰۸ ۲۹,۷۴۸ ۱۵۵,۷۵۵,۹۵۴,۹۹۶
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۵,۳۰۵,۶۹۴ ۵,۲۳۵,۹۲۹ ۰ ۰ ۷۳,۸۵۶ ۴۰ ۴۴,۱۰۸ ۲۹,۷۴۸ ۱۵۵,۷۵۸,۴۲۰,۵۳۰
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۵,۳۳۴,۷۸۱ ۵,۲۶۴,۶۷۳ ۰ ۰ ۷۳,۸۵۶ ۰ ۴۴,۰۶۸ ۲۹,۷۸۸ ۱۵۶,۸۲۴,۰۶۷,۶۱۶
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۵,۴۰۴,۷۴۱ ۵,۳۳۳,۶۳۷ ۰ ۰ ۷۳,۸۵۶ ۳۴۶ ۴۴,۰۶۸ ۲۹,۷۸۸ ۱۵۸,۸۷۸,۳۶۶,۹۰۹
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۵,۴۰۶,۰۵۵ ۵,۳۳۶,۵۵۱ ۰ ۰ ۷۳,۸۵۶ ۶ ۴۳,۷۲۲ ۳۰,۱۳۴ ۱۶۰,۸۱۱,۶۲۴,۰۰۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۵,۳۹۱,۱۱۰ ۵,۳۲۲,۰۱۰ ۰ ۰ ۷۳,۸۵۶ ۰ ۴۳,۷۱۶ ۳۰,۱۴۰ ۱۶۰,۴۰۵,۳۸۰,۸۰۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۵,۴۱۸,۱۹۳ ۵,۳۴۸,۴۷۴ ۰ ۰ ۷۳,۸۵۶ ۰ ۴۳,۷۱۶ ۳۰,۱۴۰ ۱۶۱,۲۰۲,۹۹۳,۷۷۹
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۵,۴۱۸,۲۷۲ ۵,۳۴۸,۵۵۳ ۰ ۰ ۷۳,۸۵۶ ۰ ۴۳,۷۱۶ ۳۰,۱۴۰ ۱۶۱,۲۰۵,۳۸۰,۶۱۹