اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,525
تعداد واحدهای باقی مانده: 186,475
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 25,348,791,762
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,899,273
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,874,218
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,874,218
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : حسین مرادی
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/09/21 1,899,273 1,874,218 0 0 38,935 0 25,410 13,525 25,348,791,762
  2 1396/09/20 1,865,868 1,842,094 0 0 38,935 50 25,410 13,525 24,914,316,280
  3 1396/09/19 1,852,329 1,828,837 0 0 38,935 0 25,360 13,575 24,826,463,835
  4 1396/09/18 1,841,330 1,817,932 0 0 38,935 0 25,360 13,575 24,678,422,375
  5 1396/09/17 1,829,088 1,806,647 0 0 38,935 0 25,360 13,575 24,525,230,875
  6 1396/09/16 1,829,206 1,806,765 0 0 38,935 0 25,360 13,575 24,526,833,919
  7 1396/09/15 1,829,324 1,806,883 0 0 38,935 0 25,360 13,575 24,528,439,722
  8 1396/09/14 1,829,688 1,807,247 0 0 38,935 40 25,360 13,575 24,533,372,953
  9 1396/09/13 1,828,738 1,806,375 0 4 38,935 120 25,320 13,615 24,593,795,472
  10 1396/09/12 1,827,526 1,805,005 0 0 38,931 0 25,200 13,731 24,784,520,452
  11 1396/09/11 1,858,853 1,834,880 0 0 38,931 0 25,200 13,731 25,194,741,024
  12 1396/09/10 1,853,822 1,830,400 0 0 38,931 0 25,200 13,731 25,133,221,686
  13 1396/09/09 1,853,938 1,830,517 0 0 38,931 0 25,200 13,731 25,134,822,178
  14 1396/09/08 1,854,055 1,830,633 0 133 38,931 10 25,200 13,731 25,136,424,610
  15 1396/09/07 1,869,795 1,846,760 0 0 38,798 0 25,190 13,608 25,130,715,444
  16 1396/09/06 1,851,087 1,827,584 0 2 38,798 0 25,190 13,608 24,869,764,959
  17 1396/09/05 1,851,172 1,827,666 0 164 38,796 0 25,190 13,606 24,867,220,944
  18 1396/09/04 1,855,417 1,830,791 0 0 38,632 0 25,190 13,442 24,609,493,793
  19 1396/09/03 1,813,657 1,789,222 0 0 38,632 0 25,190 13,442 24,050,727,847
  20 1396/09/02 1,813,765 1,789,330 0 0 38,632 0 25,190 13,442 24,052,172,318
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق