ترکیب داراییهای روزانه

از تاریخ تا تاریخ
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی ها سایر دارایی ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
1 1396/08/26 20,952 80.75 % 2,523 9.73 % 656 2.53 % 1,815 7 % 11,423 44.03 %
2 1396/08/25 20,952 80.75 % 2,522 9.72 % 656 2.53 % 1,815 7 % 11,423 44.03 %
3 1396/08/24 20,952 80.76 % 2,520 9.72 % 656 2.53 % 1,815 7 % 11,423 44.03 %
4 1396/08/23 20,909 80.74 % 2,516 9.72 % 637 2.46 % 1,834 7.08 % 11,359 43.86 %
5 1396/08/22 21,299 81.02 % 2,516 9.57 % 637 2.43 % 1,834 6.98 % 11,700 44.51 %
6 1396/08/21 20,901 80.74 % 2,555 9.87 % 596 2.31 % 1,834 7.09 % 11,567 44.68 %
7 1396/08/20 20,871 80.72 % 2,554 9.88 % 561 2.17 % 1,870 7.23 % 11,537 44.62 %
8 1396/08/19 20,900 80.73 % 2,557 9.88 % 397 1.54 % 2,034 7.86 % 11,543 44.59 %
9 1396/08/18 20,900 80.73 % 2,556 9.87 % 397 1.54 % 2,034 7.86 % 11,543 44.59 %
10 1396/08/17 20,900 81.49 % 2,555 9.96 % 397 1.55 % 1,795 7 % 11,543 45.01 %
 
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق