ترکیب داراییهای دوره ای

تا تاریخ
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته میانگین روزانه 30 روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام 18,090 73.39 21,513 86.74 21,258 87.84 22,161 88.67
اوراق 2,884 11.7 648 2.61 511 2.11 548 2.19
وجه نقد 2,283 9.26 526 2.12 372 1.53 337 1.35
سایر دارایی ها 1,389 5.63 2,111 8.51 2,057 8.5 1,944 7.77
میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق 8,491 34.44 9,498 38.3 10,614 43.86 11,554 46.23
مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق