اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/23
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,164
تعداد واحدهای باقی مانده: 181,836
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 48,255,518,903
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,695,148
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,656,657
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,656,657
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/23 2,695,148 2,656,657 0 0 49,669 0 31,505 18,164 48,255,518,903
  2 1397/05/22 2,620,287 2,581,569 0 0 49,669 0 31,505 18,164 46,891,613,721
  3 1397/05/21 2,660,647 2,621,354 0 0 49,669 0 31,505 18,164 47,614,276,947
  4 1397/05/20 2,634,365 2,595,450 0 0 49,669 0 31,505 18,164 47,143,752,743
  5 1397/05/19 2,693,913 2,654,647 0 0 49,669 0 31,505 18,164 48,219,014,332
  6 1397/05/18 2,694,096 2,654,830 0 70 49,669 0 31,505 18,164 48,222,335,548
  7 1397/05/17 2,694,279 2,654,861 0 1,072 49,599 0 31,505 18,094 48,037,057,052
  8 1397/05/16 2,771,365 2,728,295 0 0 48,527 0 31,505 17,022 46,441,044,661
  9 1397/05/15 2,781,055 2,740,410 0 186 48,527 0 31,505 17,022 46,647,258,940
  10 1397/05/14 2,676,745 2,640,687 0 388 48,341 0 31,505 16,836 44,458,600,813
  11 1397/05/13 2,571,102 2,536,351 0 0 47,953 0 31,505 16,448 41,717,908,992
  12 1397/05/12 2,557,107 2,522,927 0 0 47,953 0 31,505 16,448 41,497,103,728
  13 1397/05/11 2,557,137 2,522,957 0 391 47,953 0 31,505 16,448 41,497,591,432
  14 1397/05/10 2,557,166 2,522,154 0 0 47,562 0 31,505 16,057 40,498,227,042
  15 1397/05/09 2,510,705 2,477,954 0 19 47,562 0 31,505 16,057 39,788,510,584
  16 1397/05/08 2,409,134 2,379,091 0 0 47,543 0 31,505 16,038 38,155,856,023
  17 1397/05/07 2,330,586 2,302,604 0 968 47,543 0 31,505 16,038 36,929,163,505
  18 1397/05/06 2,281,115 2,252,395 0 0 46,575 0 31,505 15,070 33,943,586,716
  19 1397/05/05 2,201,186 2,173,606 0 0 46,575 0 31,505 15,070 32,756,235,592
  20 1397/05/04 2,201,075 2,173,495 0 122 46,575 0 31,505 15,070 32,754,562,990