اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/07/24
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 18,937
تعداد واحدهای باقی مانده: 181,063
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 74,935,286,474
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,993,757
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,957,083
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,957,083
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/07/24 3,993,757 3,957,083 0 0 53,611 0 34,674 18,937 74,935,286,474
  2 1397/07/23 3,917,533 3,881,636 0 1,955 53,611 1,405 34,674 18,937 73,506,548,626
  3 1397/07/22 3,776,547 3,735,909 0 14 51,656 0 33,269 18,387 68,692,150,413
  4 1397/07/21 3,783,725 3,743,760 0 0 51,642 0 33,269 18,373 68,784,102,025
  5 1397/07/20 3,915,608 3,875,482 0 0 51,642 0 33,269 18,373 71,204,223,737
  6 1397/07/19 3,915,727 3,875,601 0 0 51,642 0 33,269 18,373 71,206,411,329
  7 1397/07/18 3,915,853 3,875,727 0 515 51,642 0 33,269 18,373 71,208,734,965
  8 1397/07/17 3,876,962 3,836,089 0 0 51,127 0 33,269 17,858 68,504,873,918
  9 1397/07/16 3,727,774 3,688,441 0 54 51,127 0 33,269 17,858 65,868,174,859
  10 1397/07/15 3,700,341 3,665,035 0 0 51,073 0 33,269 17,804 65,252,288,653
  11 1397/07/14 3,849,760 3,807,998 0 0 51,073 0 33,269 17,804 67,797,588,239
  12 1397/07/13 3,860,407 3,820,208 0 0 51,073 0 33,269 17,804 68,014,986,239
  13 1397/07/12 3,860,655 3,820,457 0 0 51,073 537 33,269 17,804 68,019,408,455
  14 1397/07/11 3,859,727 3,820,705 0 30 51,073 60 32,732 18,341 70,075,555,923
  15 1397/07/10 3,892,767 3,853,470 0 11 51,043 0 32,672 18,371 70,792,096,183
  16 1397/07/09 4,063,460 4,020,993 0 334 51,032 0 32,672 18,360 73,825,436,968
  17 1397/07/08 4,013,480 3,970,757 0 89 50,698 0 32,672 18,026 71,576,866,727
  18 1397/07/07 3,854,453 3,813,538 0 0 50,609 0 32,672 17,937 68,403,439,625
  19 1397/07/06 3,688,082 3,648,687 0 0 50,609 0 32,672 17,937 65,446,501,252
  20 1397/07/05 3,688,310 3,648,915 0 3 50,609 0 32,672 17,937 65,450,592,869