اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/01
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,935
تعداد واحدهای باقی مانده: 187,065
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,254,505,082
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,819,415
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,797,797
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,797,797
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/01 1,819,415 1,797,797 0 0 44,173 0 31,238 12,935 23,254,505,082
  2 1397/02/31 1,813,221 1,791,683 0 0 44,173 0 31,238 12,935 23,175,415,084
  3 1397/02/30 1,813,491 1,791,622 0 0 44,173 0 31,238 12,935 23,174,631,523
  4 1397/02/29 1,811,294 1,789,457 0 0 44,173 0 31,238 12,935 23,146,622,572
  5 1397/02/28 1,807,842 1,786,062 0 0 44,173 0 31,238 12,935 23,102,717,827
  6 1397/02/27 1,807,798 1,786,018 0 0 44,173 0 31,238 12,935 23,102,144,888
  7 1397/02/26 1,807,754 1,785,974 0 0 44,173 0 31,238 12,935 23,101,576,268
  8 1397/02/25 1,802,555 1,781,283 0 0 44,173 0 31,238 12,935 23,040,889,279
  9 1397/02/24 1,798,274 1,777,283 0 0 44,173 0 31,238 12,935 22,989,153,421
  10 1397/02/23 1,790,762 1,770,309 0 0 44,173 0 31,238 12,935 22,898,947,928
  11 1397/02/22 1,787,169 1,766,478 0 0 44,173 0 31,238 12,935 22,849,397,671
  12 1397/02/21 1,784,361 1,763,396 0 0 44,173 0 31,238 12,935 22,809,521,231
  13 1397/02/20 1,784,314 1,763,349 0 0 44,173 0 31,238 12,935 22,808,923,832
  14 1397/02/19 1,784,269 1,763,303 1 0 44,173 0 31,238 12,935 22,808,330,745
  15 1397/02/18 1,799,321 1,778,130 0 0 44,173 20 31,238 12,935 23,000,105,434
  16 1397/02/17 1,791,202 1,771,273 0 0 44,173 0 31,218 12,955 22,946,844,442
  17 1397/02/16 1,772,526 1,752,880 0 0 44,173 0 31,218 12,955 22,708,557,755
  18 1397/02/15 1,771,431 1,751,823 0 0 44,173 0 31,218 12,955 22,694,866,168
  19 1397/02/14 1,785,469 1,766,210 0 0 44,173 0 31,218 12,955 22,881,247,524
  20 1397/02/13 1,785,399 1,766,139 0 0 44,173 0 31,218 12,955 22,880,336,741
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق