اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 15,008
تعداد واحدهای باقی مانده: 184,992
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 31,818,835,629
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,143,403
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,120,125
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,120,125
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/04/26 2,143,403 2,120,125 0 0 46,453 0 31,445 15,008 31,818,835,629
  2 1397/04/25 2,157,229 2,133,870 0 20 46,453 0 31,445 15,008 32,025,123,169
  3 1397/04/24 2,160,053 2,136,984 0 0 46,433 0 31,445 14,988 32,029,123,222
  4 1397/04/23 2,195,478 2,172,353 0 0 46,433 0 31,445 14,988 32,559,220,583
  5 1397/04/22 2,216,843 2,192,286 0 0 46,433 0 31,445 14,988 32,857,984,652
  6 1397/04/21 2,216,650 2,192,094 0 0 46,433 0 31,445 14,988 32,855,105,374
  7 1397/04/20 2,216,459 2,191,902 0 0 46,433 20 31,445 14,988 32,852,232,298
  8 1397/04/19 2,248,139 2,222,885 0 0 46,433 0 31,425 15,008 33,361,059,562
  9 1397/04/18 2,248,333 2,222,693 0 0 46,433 0 31,425 15,008 33,358,171,306
  10 1397/04/17 2,248,205 2,222,565 0 0 46,433 50 31,425 15,008 33,356,250,866
  11 1397/04/16 2,257,029 2,231,168 0 0 46,433 0 31,375 15,058 33,596,930,310
  12 1397/04/15 2,291,939 2,264,854 0 0 46,433 0 31,375 15,058 34,104,166,290
  13 1397/04/14 2,292,048 2,264,963 0 0 46,433 0 31,375 15,058 34,105,805,347
  14 1397/04/13 2,292,005 2,264,919 0 0 46,433 0 31,375 15,058 34,105,150,819
  15 1397/04/12 2,293,241 2,266,082 0 0 46,433 0 31,375 15,058 34,122,656,352
  16 1397/04/11 2,222,562 2,196,318 0 0 46,433 0 31,375 15,058 33,072,163,445
  17 1397/04/10 2,216,218 2,188,049 0 0 46,433 30 31,375 15,058 32,947,645,649
  18 1397/04/09 2,276,312 2,247,203 0 0 46,433 0 31,345 15,088 33,905,801,093
  19 1397/04/08 2,282,583 2,254,515 0 0 46,433 0 31,345 15,088 34,016,123,929
  20 1397/04/07 2,283,489 2,255,049 0 0 46,433 57 31,345 15,088 34,024,183,406