اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,492
تعداد واحدهای باقی مانده: 186,508
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 21,709,705,827
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,632,984
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,609,080
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,609,080
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : حسین مرادی
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/07/28 1,632,984 1,609,080 0 0 38,632 0 25,140 13,492 21,709,705,827
  2 1396/07/27 1,633,192 1,609,288 0 0 38,632 0 25,140 13,492 21,712,510,635
  3 1396/07/26 1,633,399 1,609,496 0 0 38,632 10 25,140 13,492 21,715,316,016
  4 1396/07/25 1,614,792 1,591,066 0 0 38,632 0 25,130 13,502 21,482,568,188
  5 1396/07/24 1,612,632 1,588,942 0 0 38,632 0 25,130 13,502 21,453,899,649
  6 1396/07/23 1,600,975 1,578,042 0 0 38,632 0 25,130 13,502 21,306,720,996
  7 1396/07/22 1,590,282 1,568,156 0 0 38,632 0 25,130 13,502 21,173,245,850
  8 1396/07/21 1,575,678 1,552,927 0 0 38,632 0 25,130 13,502 20,967,624,596
  9 1396/07/20 1,575,828 1,553,078 0 0 38,632 10 25,130 13,502 20,969,656,074
  10 1396/07/19 1,575,962 1,553,228 0 0 38,632 0 25,120 13,512 20,987,221,145
  11 1396/07/18 1,572,185 1,549,515 0 0 38,632 0 25,120 13,512 20,937,048,349
  12 1396/07/17 1,562,167 1,539,707 0 0 38,632 0 25,120 13,512 20,804,526,218
  13 1396/07/16 1,556,844 1,534,574 0 0 38,632 10 25,120 13,512 20,735,162,773
  14 1396/07/15 1,584,016 1,561,350 0 0 38,632 0 25,110 13,522 21,112,580,448
  15 1396/07/14 1,605,829 1,582,841 0 0 38,632 0 25,110 13,522 21,403,170,581
  16 1396/07/13 1,606,043 1,583,055 0 0 38,632 0 25,110 13,522 21,406,072,048
  17 1396/07/12 1,606,258 1,583,270 0 0 38,632 0 25,110 13,522 21,408,973,762
  18 1396/07/11 1,608,202 1,585,190 0 0 38,632 10 25,110 13,522 21,434,945,221
  19 1396/07/10 1,618,760 1,595,619 0 0 38,632 0 25,100 13,532 21,591,920,420
  20 1396/07/09 1,642,012 1,618,356 0 0 38,632 0 25,100 13,532 21,899,596,408
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق