اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 14,340
تعداد واحدهای باقی مانده: 185,660
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 30,534,885,375
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,155,968
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,129,350
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,129,350
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/03/29 2,155,968 2,129,350 0 1,405 45,578 0 31,238 14,340 30,534,885,375
  2 1397/03/28 2,133,706 2,104,533 0 0 44,173 0 31,238 12,935 27,222,138,485
  3 1397/03/27 2,071,145 2,043,263 0 0 44,173 0 31,238 12,935 26,429,610,100
  4 1397/03/26 1,989,472 1,962,455 0 0 44,173 0 31,238 12,935 25,384,352,626
  5 1397/03/25 1,989,406 1,962,390 0 0 44,173 0 31,238 12,935 25,383,508,553
  6 1397/03/24 1,989,342 1,962,325 0 0 44,173 0 31,238 12,935 25,382,668,215
  7 1397/03/23 1,989,277 1,962,260 0 0 44,173 0 31,238 12,935 25,381,831,610
  8 1397/03/22 1,915,317 1,890,383 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,452,102,066
  9 1397/03/21 1,889,351 1,866,289 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,140,450,883
  10 1397/03/20 1,893,657 1,870,544 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,195,489,108
  11 1397/03/19 1,902,153 1,878,918 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,303,799,057
  12 1397/03/18 1,897,312 1,873,823 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,237,900,311
  13 1397/03/17 1,897,225 1,873,736 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,236,775,102
  14 1397/03/16 1,897,145 1,873,656 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,235,739,475
  15 1397/03/15 1,897,066 1,873,576 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,234,708,083
  16 1397/03/14 1,897,029 1,873,539 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,234,229,352
  17 1397/03/13 1,896,944 1,873,455 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,233,140,299
  18 1397/03/12 1,895,859 1,872,251 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,217,563,835
  19 1397/03/11 1,881,332 1,858,943 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,045,429,441
  20 1397/03/10 1,881,199 1,858,811 0 0 44,173 0 31,238 12,935 24,043,717,336
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق