اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 13,452
تعداد واحدهای باقی مانده: 186,548
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 22,952,779,523
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,729,160
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,706,273
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,706,273
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه گذاری : حسین مرادی
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1396/08/26 1,729,160 1,706,273 0 0 38,632 0 25,180 13,452 22,952,779,523
  2 1396/08/25 1,729,270 1,706,383 0 0 38,632 0 25,180 13,452 22,954,262,759
  3 1396/08/24 1,729,380 1,706,493 0 0 38,632 10 25,180 13,452 22,955,747,967
  4 1396/08/23 1,726,250 1,703,426 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,931,525,620
  5 1396/08/22 1,719,047 1,695,802 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,828,891,027
  6 1396/08/21 1,704,537 1,681,722 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,639,346,650
  7 1396/08/20 1,702,411 1,679,628 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,611,148,559
  8 1396/08/19 1,705,055 1,682,241 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,646,326,787
  9 1396/08/18 1,705,173 1,682,358 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,647,906,584
  10 1396/08/17 1,705,286 1,682,472 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,649,433,961
  11 1396/08/16 1,707,522 1,684,676 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,679,107,722
  12 1396/08/15 1,694,544 1,671,491 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,501,613,635
  13 1396/08/14 1,705,065 1,681,856 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,641,144,446
  14 1396/08/13 1,713,989 1,690,756 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,760,963,361
  15 1396/08/12 1,720,442 1,697,357 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,849,814,083
  16 1396/08/11 1,720,567 1,697,481 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,851,485,090
  17 1396/08/10 1,720,691 1,697,605 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,853,157,847
  18 1396/08/09 1,714,098 1,690,968 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,763,809,515
  19 1396/08/08 1,716,947 1,693,881 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,803,031,679
  20 1396/08/07 1,718,823 1,696,668 0 0 38,632 0 25,170 13,462 22,840,549,007
   
   سایت های مرتبط
   ارتباط با صندوق
   اخبار
   گزارش ها
   درباره صندوق