اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/08/21
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 24,758
تعداد واحدهای باقی مانده: 175,242
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 96,302,737,510
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,927,975
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,889,762
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,889,762
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مبین سرمایه
متولی صندوق : مشاور سرمایه‌گذاری آوای اگاه
حسابرس : حسابرسی هوشیار ممیز
مدیر سرمایه‌گذاری : حسین مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مبین سرمایه
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/08/18
نوع صندوق : سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/08/21 3,927,975 3,889,762 0 0 59,877 30 35,119 24,758 96,302,737,510
  2 1397/08/20 3,895,843 3,858,010 0 0 59,877 0 35,089 24,788 95,632,351,359
  3 1397/08/19 3,981,493 3,942,776 0 0 59,877 0 35,089 24,788 97,733,532,240
  4 1397/08/18 4,049,480 4,010,074 0 0 59,877 0 35,089 24,788 99,401,719,661
  5 1397/08/17 4,049,483 4,010,078 0 0 59,877 0 35,089 24,788 99,401,805,153
  6 1397/08/16 4,049,487 4,010,081 0 0 59,877 0 35,089 24,788 99,401,897,823
  7 1397/08/15 4,049,492 4,010,086 0 372 59,877 10 35,089 24,788 99,402,020,469
  8 1397/08/14 4,029,392 3,989,908 0 0 59,505 0 35,079 24,426 97,457,496,523
  9 1397/08/13 4,000,213 3,961,633 0 12 59,505 0 35,079 24,426 96,766,856,878
  10 1397/08/12 4,026,754 3,987,884 0 0 59,493 0 35,079 24,414 97,360,192,366
  11 1397/08/11 4,049,805 4,010,752 0 0 59,493 0 35,079 24,414 97,918,498,523
  12 1397/08/10 4,049,874 4,010,821 0 0 59,493 0 35,079 24,414 97,920,176,338
  13 1397/08/09 4,049,943 4,010,890 0 0 59,493 0 35,079 24,414 97,921,860,422
  14 1397/08/08 4,056,580 4,018,793 0 0 59,493 0 35,079 24,414 98,114,822,469
  15 1397/08/07 4,056,715 4,018,929 0 18 59,493 67 35,079 24,414 98,118,122,981
  16 1397/08/06 4,012,722 3,975,454 0 0 59,475 298 35,012 24,463 97,251,535,148
  17 1397/08/05 3,981,757 3,943,964 0 0 59,475 0 34,714 24,761 97,656,482,413
  18 1397/08/04 4,050,339 4,013,669 0 0 59,475 0 34,714 24,761 99,382,460,184
  19 1397/08/03 4,050,458 4,013,788 0 49 59,475 0 34,714 24,761 99,385,416,492
  20 1397/08/02 4,050,578 4,013,835 0 2,116 59,426 0 34,714 24,712 99,189,898,302